กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพม.2 สหวิทยาเขตเสรีไทย

เขตบางกะปิ

 

โรงเรียนบางกะปิ มุ่งสู่มาตรฐานสากล และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 (Inspiring to ASEAN 2015)

"เด็กดี มีความรู้"

ภูมิทัศน์งามเด่น เน้นกีฬา สถานศึกษาบริการชุมชน

  

 

ENGLISH

 THAI

หน้าแรก
โรงเรียนของเรา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
แผนที่
ทำเนียบผู้บริหาร
สารสนเทศบุคลากร
สารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศนักเรียน
สารสนเทศ 
การจัดชั้นเรียนและรายวิชา
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มอำนวยการ
แผนปฏิบัติการ 2556  
 แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
e-Learning
บางกะปิวันนี้
สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โรงเรียน
คลังข้อสอบ
ห้องสมุดโรงเรียน
 
ศิษย์เก่า
เพลงมาร์ชบางกะปิ
เพลงรำวงชาวบางกะปิ
 
Social Network

Fanpage Facebook :
โรงเรียนบางกะปิ

 


 

 

 ประกวด/สอบราคา
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง "สอบราคาจ้างครูชาวต่างชาติสอนวิชา
      ภาษาอังกฤษ
" รายละเอียดเพิ่มเติม
>>คลิก<<
ประกาศโรงเรียน เรื่อง "สอบราคาจ้างประกันอุบัติเหตุ"
      ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิก<<
ประกาศโรงเรียน เรื่อง "ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"
      ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิก<<
สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง ไม่ประจำทาง
      ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
>>คลิก<<
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศต่างๆ
** กำหนดการจำหน่ายชุดพละ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เก่า) ที่เลื่อนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้นักเรียนมาติดต่อขอซื้อชุดพละได้ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 และวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประดิษฐ์ อาคารสวัสดิ์ผลโภค
** กำหนดการจำหน่ายชุดนักเรียน ชุดพละ และอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ดังนี้
     - วันที่ 2 , 6, 7, 9, 10, 18 เมษายน 2557
     - วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2557
     ที่อาคารสวัสดิ์ผลโภค ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.


**
สำนักราชเลขาธิการ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานวีดิทัศน์ และบทความประกอบภาพเข้าประกวด ในหัวข้อ "สุขพอที่พ่อให้" ว่าด้วยความรู้ตามแนวพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัลมากมาย** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิก<<


** ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางกะปิ ** >>คลิก<<
 
มีนาคม 2557  
+31 มี.ค. 2557

ประเมินคุณภาพภายใน และติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา  โดยต้นสังกัด

+24 มี.ค. 2557

บวงสรวงพระพิฆเนศ วันสถาปนาโรงเรียนบางกะปิ

+21 มี.ค. 2557

ประเมินผู้อำนวยการโรงเรียน

ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

+20 มี.ค. 2557

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น  ม.1  และ  ม.4

+19 มี.ค. 2557

กีฬาเสรีไทยสัมพันธ์ ครั้งที่  7

ณ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

กุมภาพันธ์ 2557  
+27 ก.พ. 2557

เลือกตั้งคณะกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน ก.ค.ศ.

 

+24 ก.พ. 2557

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ณ ห้องประชุมโสน 2

+20 ก.พ. 2557

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557

ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1

วันที่  20  - 24 ก.พ.2557

 
สุขสันต์วันเกิด
Bangkapi Clip
อบรมสัมมนา
รายงานการวิจัย
คำสั่ง/ประกาศ
ธนาคารโรงเรียน
โครงการขนมอบ 
โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์
โครงการร้านดอกไม้
นักเรียนคนเก่ง
ผลงานนักเรียน 
ผลงานครู
 รายงานด่วน
บันทึกการเข้าเรียน
รายงานการมาปฏิบัติราชการ
รายงานการมาเรียน
 สำหรับนักเรียน
ระเบียบนักเรียนและผู้ปกครอง
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
ตารางเรียน ตารางสอน 2/2556
กิจกรรมชมรม
การจัดชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1/2556
วิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2556
D/L แบบฟอร์มจิตสาธารณะ
ปฏิทินโรงเรียน 2/56
ฟอร์มผลกิจกรรมเพื่อสังคมภาค1/2556
ผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556
 งานประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
      (รอบ 3)
รายงานผลการติดตามการดำรงรักษาสภาพ
     สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการ
     * ตาราง แผนปฏิบัติการ
1, 2, 3, 4
     *
ปฏิทินปฏิบัติงาน
     *
รายละเอียดโครงการฯ
     *
รายละเอียดทรัพยากรและค่าใช้จ่าย
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี'55
การประเมินรอบ 3 และงานประกัน
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
      * กำหนดการติดตามตรวจสอบฯ
      * เครื่องมือติดตามตรวจสอบฯ
      * แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบฯ
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
      คุณภาพภายในของสถานศึกษา
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
      การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
      ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
      สถานศึกษา
สำหรับครู
แบบฟอร์มอัตรากำลัง 1/57
สมุดบันทึกกิจกรรมชมรม
คู่มือกรอกคะแนนปลายภาค 1/56
ปฏิทินการวัดและประเมินผล 2/56
ฟอร์มกรอกคะแนนสมรรถนะและ
     งานที่ปรึกษา ม.6 2/56
 ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผลการสอบ O-NET
GAT/PAT
รับสมัครงานด่วน ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
      - เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด
      - ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
      - เจ้าหน้าที่งานวัดผล

     
- เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
     
- เจ้าหน้าที่งานทั่วไปสำนักบริหารวิชาการ
   (เจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารวิชาการทั้ง 3 ตำแหน่ง
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-7324408)
    
- เลขานุการผู้อำนวยการ
 

 

 

 

 

     

 โรงเรียนบางกะปิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
69 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02 377 6707   02 377 5870  โทรสาร
02 732 4409
www.bangkapi.ac.th                                                BANGKAPI_SCHOOL56@hotmail.com