พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถ สร้างสรรค์เทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และดำรงชีพอย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพและหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เหมาะสม สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

 

เป้าหมาย

เป้าประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และดำรงชีพอย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ
3. เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เหมาะสม สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
5. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

 

กลยุทธ์โรงเรียนบางกะปิ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยี  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เหมาะสม สวยงาม ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้