กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศรวณีย์ มณีศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อีเมล์ : sorwanee.may@gmail.com

นางสาวจิรสุดา อิ่มอ้วน
ครู คศ.1

นายสุรศักดิ์ สังข์แย้ม
ครู คศ.1
อีเมล์ : kim.surasak@outlook.com

นางสาวสุจิตตรา กลิ่นสุคนธ์
ครู คศ.1

นางหฤทัย วงศ์จอม
ครู คศ.1

นางสาวสมปอง ภูดี
ครู คศ.1

นางสาวศิรากร นาบุญ
ครูผู้ช่วย