กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัชกุล แสนปัญญา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรทิพย์ ไชยพงศ์

นางสาวปริญญา คงไทย

นางสาวอมาวสี ไชยโยกาศ

นางสาวนวพร ว่องวัจนะ

นางสาวโยศิตา สมางชัย

นายเสฎฐวุฒิ ศักยเศกสกุล

นางสาวพีชญากร นาคพะงาด

นางสาวขนิษฐา จรุงสุจริตกุล

นางสาวสุมลมาลย์ โยธาพันธ์

นางสาวคนิษฐา ระโหฐาน

นางสาวนงธนัช พูลเกิด

นางสาวอัศวินี กิติกุล

นางสาวเพ็ญประภา สืบสาร

นายธีรพล บุญชัยมาตร

นางสาวจีรวรรณ ศรีกุหลาบ

นางสาวอรชา พุ่มพวง

นางสาวนภา นาดี

นางสาววิภาวรรณ เอียดชนาน

นายธนวัฒน์ รอดประสิทธิ์

นางสาววิมลฉัตร พันธุรักษ์