จดหมายข่าว
กิจกรรมคาบประชุมระดับและรักการอ่าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
จิตอาสา
ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการออกแบบและเทคโนโลยี
กิจกรรม TCAS School ทัวร์
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
รับทุนการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการงานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK
พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรมห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน
รับการตรวจเยี่ยมจากท่านผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
กิจกรรมประเพณีแห่งสายน้ำลอยประที่ป " วันเพ็ญเดือน ๑๒ "
การแข่งขันกีฬาคณะ โรงเรียนบางกะปิ ประจำปี 2565
ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ
กิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม)
การแข่งขันฟุตซอล รายการ "ปทุมคงคา สป. x คูลซัพพอร์ทเตอร์ U14
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
การประชุมครูและบุคลากร โรงเรียนบางกะปิ ครั้งที่ 3/2565
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2565
การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565
พิธีประดับเข็มเกียรติยศ
การประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขต เบญจวิโรฒ
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
การสอบประเมินวัดความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565
ครูเกษียณอายุราชการอำลานักเรียน"
นักเรียนเข้าร่วมแสดงความสามารถในงาน ช้อป ชิม ชม ของดี 10 เขตกรุงเทพตะวันออก
กิจกรรมรักใจใส่บาตร
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับชั้น ม.6
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
นักเรียนแลกเปลี่ยนแนะนำตัว
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี