จดหมายข่าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตามเกณฑ์ ว๙/๒๕๖๔ ตำแหน่งครู
อนุรักษ์ภาษาชาติ สืบสานศาสตร์ลูกทุ่งไทย ปี ๕
การทดสอบแบบฝึกพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางกะปิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เด็กและเยาวชนก่อการดี
การแข่งขันการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กิจกรรมการแข่งขัน ทักษะคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
กิจกรรมคาบประชุมระดับเเละรักการอ่าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้สัญญาณมือ และสัญญาณนกหวีดจราจร
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และร่วมสร้างเมืองสีเขียว
สัปดาห์วิชาการ สืบสานรักษ์ไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565
การทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
กิจกรรม "มุสลิมผูกพัน ร่วมกันละหมาดวันศุกร์"
กิจกรรม Road Show “คิดดีกับ GC”
โรงเรียนบางกะปิได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเด่น
การประชุมสหวิทยาเขตเบญจวิโรฒ
กิจกรรมหล่อเทียน แห่เทียนจำนำพรรษา สืบสานตำนาน วิถีพุทธ
การประชุมคณะกรรมการบริหารสภา ฯ และประธานสาบา ประจำจังหวัด
การคุมสอบบุคคลเข้ารับราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบบุคคลเข้ารับธาชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๖๕
กิจกรรมอบรมสัมมนาคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565
การทดสอบการอ่านขั้นสูงและการประเมินสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.๔
"เรียนรู้นอกห้องเรียนเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้"