แนะแนว

นางสาวนิภา ศุภนาม

หัวหน้าแนะแนว

นางวิลาวัลย์ พิมพ์สิน

นางสาวณิชาภัทร บุญช่วย

นายพรประชา ตันใจ

นายกุลดิลก กองทรัพย์