ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 24) 01 มิ.ย. 66
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดชุมนุมต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 12) 18 พ.ค. 66
รายชื่อชุมนุม และครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 15) 18 พ.ค. 66
ตารางเรียนฉบับทดลอง ใช้ตั้งแต่วันที่ 16-26 พฤษภาคม 2566 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566) (อ่าน 101) 15 พ.ค. 66
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม (อ่าน 703) 24 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง ประมูลผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารโรงเรียนบางกะปิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 838) 27 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การปฏิบัติกิจกรรมภายในสถานศึกษาในช่วงเวลาที่กำหนด (อ่าน 671) 22 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การจำหน่ายอาหารในโรงเรียน (อ่าน 962) 13 ธ.ค. 65
หนังสือขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ และกำหนดการ (อ่าน 1158) 02 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 795) 12 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1161) 30 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง งดการทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน (อ่าน 1301) 01 ก.ย. 65
กำหนดการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ วันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (อ่าน 1876) 03 พ.ค. 65
ประกาศ หนังสือรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ของโรงเรียนบางกะปิ (อ่าน 2691) 05 เม.ย. 65
กำหนดการจำหน่ายชุด และอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนบางกะปิ (อ่าน 4728) 13 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (อ่าน 5036) 05 ก.พ. 65
การเตรียมตัวเข้าสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 4716) 04 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (อ่าน 4963) 01 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 4768) 29 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนปกติ จากนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 5508) 28 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) (อ่าน 4435) 21 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการป้องกันและควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) (ฉบับที่ ๑) (อ่าน 4176) 15 ม.ค. 65
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม (อ่าน 4180) 13 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หลังเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 4429) 08 ม.ค. 65
งานกิจการนักเรียนขอประชาสัมพันธ์คำขวัญวันเด็กปี 2565 ดังต่อไปนี้ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” (อ่าน 4222) 30 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนทั่วไป จากนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 4424) 29 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-2019) (อ่าน 4053) 24 ธ.ค. 64
ดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบความรู้คัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Pre -test ม.1 ) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5647) 24 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่องรายงานการพบนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (อ่าน 4150) 17 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่องผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของนักเรียนโรงเรียนบางกะปิ ด้วยชุดตรวจหาเชื้อเบื้องต้น (Antigen Test Kit) (อ่าน 4177) 17 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 4252) 25 พ.ย. 64
ตารางปฏิทินวันมาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับอัพเดต) (อ่าน 5563) 23 พ.ย. 64
กิจกรรมคลีนิคคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถเข้ามาปรึกษาปัญหา ข้อสงสัย เกี่ยวกับคณิตศาสตร์กับคุณหมอในแต่ละระดับชั้น (อ่าน 4223) 18 พ.ย. 64
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 4150) 15 พ.ย. 64
การยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน (สำหรับนักเรียน) (อ่าน 5024) 08 ต.ค. 64
การแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานวัดผลประเมินผล) (อ่าน 5935) 08 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง กำหนดประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 8933) 08 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปื เรื่อง กำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่3) (อ่าน 5183) 23 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไสรัสโคโรน่า2019 (อ่าน 4407) 20 ก.ค. 64
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (ครั้งที่ ๒) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 5216) 09 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง กำหนดการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 (ฉบับที่2) (อ่าน 5237) 29 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5429) 11 มิ.ย. 64
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองในการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4767) 05 มิ.ย. 64
กิจกรรมวันสุนทรภู่ออนไลน์ ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 4996) 05 มิ.ย. 64
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานโรงเรียนบางกะปิ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ) (อ่าน 4273) 01 มิ.ย. 64
กำหนดการ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว และใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา๒๕๖๔ (อ่าน 4228) 01 มิ.ย. 64
รายชื่อผู้มิสิทธิมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประเภทห้องเรียนปกติ) (อ่าน 3377) 01 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบางกะปิ (อ่าน 4075) 01 มิ.ย. 64
ระบบค้นหารหัส Google classroom โรงเรียนบางกะปิ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 5329) 01 มิ.ย. 64