กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพรทิพย์ จักรแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสัมประสิทธิ์ สินเจริญ

นายกิตติบดี คะเณย์

นางสาวชลิตา ชฎากร

นายพิสิษฐ์ ศรีเตชากิตติ์

นายอิทธิชัย กัณหา

นางสาวณัฐรินทร์ กอนโด

นายณัฐพล ยอดโมรา

นายณัฐภัทร คล้ายสุวรรณ

นายวัชระชัย การนอก

นางสาวปริชามน น้อยหรำ

นางสาวอิษยา ทองวานิช

นายพงศกร อรุณรัศมี

นางปินดา ซอหะซัน

นางสาวธารทิพย์ ทองมี
พนักงานราชการ