กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพรทิพย์ จักรแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสัมประสิทธิ์ สินเจริญ

นางรัตนา สัพโส

นายกิตติบดี คะเณย์

นางสาวชลิตา ชฎากร

นายพิสิษฐ์ ศรีเตชากิตติ์

นายอิทธิชัย กัณหา

นางสาวณัฐรินทร์ กอนโด

นายณัฐพล ยอดโมรา

นายณัฐภัทร คล้ายสุวรรณ

นายวัชระชัย การนอก

นางสาวอิษยา ทองวานิช

นายพงศกร อรุณรัศมี

นางสาวปริชามน น้อยหรำ