กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศุภมาส ธรรมชาติ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนรินทร์พร เจริญดี

นางสาวปิยะกมล ปวงขุนทด

นางสาวสมพร สุวรรณทศ

นางสาวมณฑาทิพย์ เรืองแก้ว

นางสาวสุรินธร โพธิวัฒน์

นางสาวดารารัตน์ สงฆ์รักษา

นายกฤตธัช บุบผารัตนเมธางกูร

นางสาวปาริชาติ คนเที่ยง

นางสาวสุชาวดี ไทยสุชาติ

นายภาคภูมิ นันทา

นางณสุดา สวนเสริม

นางสาวกฤษณา วรชาติตระกูล

นายภูเนตุ ควนสุวรรณ

นางสาวนันทรัตน์ ทองพุฒ