กลยุทธ์ระดับแผนงาน
กลยุทธ์ระดับแผนงาน

กลยุทธ์ระดับแผนงาน และโครงการหลักของโรงเรียนแยกตามยุทธศาสตร์ปี 2560-2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ

เป้าประสงค์กลยุทธ์ระดับแผนงาน

  1. โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกรายวิชาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  2. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านที่ตนเองถนัดและสนใจ

โครงการหลักของโรงเรียนประกอบด้วย

  1. โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  2. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม  รู้จักตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อสังคม

เป้าประสงค์กลยุทธ์ระดับแผนงาน

  1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมรู้จักตนเองมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักค่านิยม 12 ประการ

โครงการหลักของโรงเรียนประกอบด้วย

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ตามหลักค่านิยม 12 ประการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพสามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

เป้าประสงค์กลยุทธ์ระดับแผนงาน

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพสามารถพัฒนานักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ

โครงการหลักของโรงเรียนประกอบด้วย

          โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนให้เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

เป้าประสงค์กลยุทธ์ระดับแผนงาน

โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  สวยงาม  สะอาด  พอเพียง  ปลอดภัย

โครงการหลักของโรงเรียนประกอบด้วย

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม  แลพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์กลยุทธ์ระดับแผนงาน

โรงเรียนมีการบริหารจัดการได้มาตรฐานตามหัวข้อกำหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการหลักของโรงเรียนประกอบด้วย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสู่มาตรฐานสากล