อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เด็กดี  มีความรู้
Excellent and Knowledgeable Student


เอกลักษณ์

ภูมิทัศน์เลิศล้ำ  กิจกรรมสร้างคุณค่า  สถานศึกษาเพื่อชุมชน
Scenic landscape, Fulfil potential, A community school for all