กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศยามล เพ็ชรสุด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสันต์ทัศน์ แสวงวงศ์

นายสิริพัฒน์ ทีฆะสุข

จ่าสิบตรีศุภวิชญ์ ไชยฉลาด

นายพีรพัฒน์ สุรียธนาภาส

นางศิริรัตน์ โคตรสงคราม

นางสาวกังสดาน สุธิรัตน์