กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศยามล เพ็ชรสุด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสันต์ทัศน์ แสวงวงศ์

นายสิริพัฒน์ ทีฆะสุข

จ่าสิบตรีศุภวิชญ์ ไชยฉลาด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/12

นายพีรพัฒน์ สุรียธนาภาส
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางศิริรัตน์ โคตรสงคราม

นางสาวกังสดาน สุธิรัตน์