วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนบางกะปิ

เป็นสถานศึกษาวิถีใหม่ มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี
ดำรงชีพอย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง