คณะผู้บริหาร

นายประจักษ์ ประจิมทิศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวธัญพร บุญสุภา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวบุญญารัตน์ บุตรทา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานนโยบายและแผนงาน

นางวรรณา ราชเทวินทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

นางอุทุมพร จิตรแสวง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป