คณะผู้บริหาร

นายประจักษ์ ประจิมทิศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอุทุมพร จิตรแสวง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษา และกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวบุญญารัตน์ บุตรทา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานนโยบายและแผนงาน

นางวรรณา ราชเทวินทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน