ลูกจ้างชั่วคราว

นายปัญญา ประภูชะกัง

นายสุรศักดิ์ โสภา

นายโผน ปัญญาดี

นายธวุฒ แชงขุนทด

นายกุหลาบ หินกอง

นางสาววรรณี แตรวงษ์

นายบุญเยี่ยม ภิญโญยาง

นางดก มะณู

นางจันแดง บุญพูล

นางสาวไพรสน เหง้างาม

นายสุดใจ รักษ์มณี

นายสันติ แก้วแรมเรือน

นางสาวอำพร พุ่มราตรี

นางนันทนา ภิญโญยาง

นางสาวดวงเดือน สุวรรณ์

นางสาวนาง มาลาทอง