ครูอัตราจ้าง

นางสาวกิตติยา ลาปะ (คณิตศาสตร์)
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัฐญา มณีกุล(คณิตศาสตร์)
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนีรชา อ่อนน้อม(ภาษาต่างประเทศ)
ครูอัตราจ้าง

นางสาวทาริกา ผ่องศรี(เทคโนโลยี)
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเพชรา จุดโต (คณิตศาสตร์)
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอโนชา เป้าทอง (คณิตศาสตร์)
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัชปภา โพธิ์พุ่ม (ภาษาต่างประเทศ)
ครูอัตราจ้าง