ครูอัตราจ้าง

นางสาวกิตติยา ลาปะ (คณิตศาสตร์)

นายสุริยันต์ ปัญญาทอง(สังคมฯ)

นางสาวอัฐญา มณีกุล(คณิตศาสตร์)

นายธีรพร นามสุด(สังคมฯ)

นายณัฐชนน อนันเอื้อ(สังคมฯ)

นางสาวนีรชา อ่อนน้อม(ภาษาต่างประเทศ)

นางสาวทาริกา ผ่องศรี(เทคโนโลยี)