กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเบญญา โชคชัยพรรักษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอารีย์ สุวรรณปาล

นายมนตรี ประเสริฐฤทธิ์

นางสาวทิพย์สุดา คำวงศ์

นายสุรนารถ อร่ามเรือง

นางสาวจารุณี บุตรนันท์

นายเอกพงษ์ พิณสุวรรณ

นางสาวรวินันท์ สิงหเสนี

นางสาวขนิษฐา ศรีโสภา

นางสาวพัสตราภรณ์ บัวทอง

นางสาวสุพัตรา โคตโสภา

นายณัฏฐ์ พูนดี

นายอนุวัฒน์ ติ้งโหยบ

นายเดชา ภาภักดี

นางสาวสายสุดา เรืองชา

นางสาวกุลหญิง สิทธิเหรียญชัย

นางสาวคัมภีรพรรณ พูนพิพัฒน์

นางยุวดี ทองคำ

นายกิตติพงษ์ ทองอินทร์

นางสาวเบญจพร บาทบำรุง

นายอิทธิพล พลรัตน์

นางสาวนวพร พรหมพิลา

นายไตรรงค์ ชัฎอนันต์ (หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี)

นางสาวสุพรรษา ประมนต์

นายวุฒิภัทร กัลยา

นายชัยวัฒน์ บุญถูก

นางณัฐรินี คันศร

นายณรัช มีนมณี

นางสาวนาถตยา จีนกลับ

นางสาวพนิดา โนภาศ

นายวรงกร ทองแก้ว

นางสาววิภาดา คงเมือง

นายชาญวุฒิ เหรียญปรีชา

นางสาวรัตติกร จิณะเสน