กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเบญญา โชคชัยพรรักษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมนตรี ประเสริฐฤทธิ์

นางสาวทิพย์สุดา คำวงศ์

นายสุรนารถ อร่ามเรือง

นางสาวจารุณี บุตรนันท์

นายเอกพงษ์ พิณสุวรรณ

นางสาวรวินันท์ สิงหเสนี

นางสาวขนิษฐา ศรีโสภา

นางสาวพัสตราภรณ์ บัวทอง

นางสาวสุพัตรา โคตโสภา

นายณัฏฐ์ พูนดี

นายอนุวัฒน์ ติ้งโหยบ

นายเดชา ภาภักดี

นางสาวสายสุดา เรืองชา

นางสาวกุลหญิง สิทธิเหรียญชัย

นางสาวคัมภีรพรรณ พูนพิพัฒน์

นายกิตติพงษ์ ทองอินทร์

นางยุวดี ทองคำ

นางสาวเบญจพร บาทบำรุง

นายอิทธิพล พลรัตน์

นางสาวนวพร พรหมพิลา

นายไตรรงค์ ชัฎอนันต์ (หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี)
ครู คศ.2

นางสาวสุพรรษา ประมนต์
ครู คศ.2

นายวุฒิภัทร กัลยา
ครู คศ.3

นายชัยวัฒน์ บุญถูก
ครู คศ.1

นางณัฐรินี คันศร
ครู คศ.1

นายณรัช มีนมณี
ครู คศ.1

นางสาวนาถตยา จีนกลับ
ครู คศ.1

นางสาวพนิดา โนภาศ
ครู คศ.1

นายวรงกร ทองแก้ว
ครู คศ.1

นางสาววิภาดา คงเมือง
ครู คศ.1

นายชาญวุฒิ เหรียญปรีชา
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตติกร จิณะเสน
ครูผู้ช่วย