หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.   สร้างความตระหนักให้แก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระบวนการนิเทศภายในว่าเป็นกระบวนการทำงานร่วมกัน  ใช้เหตุผลการนิเทศเป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการทำงานของแต่ละบุคคลให้มีคุณภาพ   การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นได้ปฏิบัติถูกต้อง  ก้าวหน้า  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและตัวครูเอง

2.   จัดการนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่อง  เป็นระบบและกระบวนการ

3.   จัดระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4.   จัดเก็บข้อมูล  จัดแฟ้มภายในให้สามารถค้นหาข้อมูลได้

5.   มีการประเมินผล  และสรุปการนิเทศประจำปี

6.   ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย