กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวลภัสรดา  อบสุนทร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

                                                

นางสาวมยุรี  ทองดี              นางสกลวรรณ  มิตรประเสริฐ            นางนภา โสตถิพันธุ์                  นางสาวสุภา  ภาคจัตุรัส

 

                                                

นางสาววินิจดา  ปรัสเพ็ชร       นางสาวพิชชากานต์  ถินต่าย       นางสาวพรทิพย์  ไชยพงศ์         นางสาวปริญญา  คงไทย

 

                                                

นางสาวรัชกุล  แสนปัญญา           นางสาวอมาวสี  ไชยโยกาศ       นางสาวนวพร  ว่องวัจนะ          นางสาวสาวิตรี  ประเสริฐพงษ์

 

                                                

 นางสาวกิตติพร  จงมีเดช          นางสาวโยศิตา  สมางชัย           นางสาวสุพัตรา  ไชยสุระ        นายเสฎฐวุฒิ  ศักยเศกสกุล

 

                                                

นางสาวพรสวรรค์  สมชัย       นางสาวพีชญากร  นาคพะงาด       นางสาวขนิษฐา  จรุงสุจริตกุล      นางสาวชัชชฎาภร  อินรา

 

                                                

นางสาวจิราภา  แก้วพุฒตาล      นางสาวสุมลมาลย์  โยธาพันธ์        นางสาวคนิษฐา  ระโหฐาน         นางสาวนงธนัช  พูลเกิด

 

                                              

นางสาวอัศวินี  กิติกุล     นางสาวชุติมา  ลีลาทรัพย์มั่นคง      นางสาวอนุตร์กานต์  ผดุงกิจ         นางสาวคณัญญา   ชูชื่น

 

                  

  นายปรีดา  นามเสาร์                นางสาวศศิมา    จอมศรี