กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นางสาวศรวณีย์ มณีศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

 

                                                         

              ว่าที่ร้อยตรีมานะ  วิสุทธิสมุทร           นายสุริยันต์  ใหม่โสภา           นางศศิธร  ศรีทรัพย์             นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน

                 

                                                                               

                                                  นางสาวรัตนพรรณ  จันทร์ไผ่      นายสุรศักดิ์    สังข์แย้ม       นางสาวสุจิตตรา   กลิ่นสุคนธ์