กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายกมลวิช  พันโบ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

 

                                                            

นางสาวมานิดา  อภิชิตโสภา           นายพรชัย   เภตรานุวัฒน์                 นายวัฒนา  ง่อนสว่าง                นายณัฐพล  คำนวนวุฒิ       

 

                                                            

  นางสาววิรวรรณ  จิตต์ปราณี           นางสาวพรรณี  แสนแก้ว                นายสมศักดิ์  ตรัสศรี                       นางสาวสาวิตรี  คงสุข