กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นายสัมประสิทธิ์   สินเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

 

                                                            

        นายสุรินทร์  ฉันทภาค                    นางรัตนา  สัพโส                         นายกิตติบดี  คะเณย์              นางสาวสุมาลี  อรุณศรีสุวรรณ

 

                                                            

      นายเอกชัย  พันธ์ละออง                 นางสาวชลิตา  ชฎากร                 นางสาวพรพิมล  ปุกแก้ว           นางสาวพรทิพย์  จักรแก้ว    

 

                                                            

นางสาวจันทณาย์  บุญพัฒน์          นางสาวอรุณี  คามมุขกันทร          นางสาวพวงพยอม  อุดมมะดัน      นายพิสิษฐ์   ศรีเตชากิตติ์

 

                                                            

                       นายอิทธิชัย    กัณหา                     นายอาซูวัน   บากา                  นางสาวชนกพร      ยอดดี