กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทิพย์สุดา  คำวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

                                       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                     

นายมนตรี  ประเสริฐฤทธิ์           นางสาวพัทธนันท์  เลี้ยงผาสุข          นางอารีย์  สุวรรณปาล                 นายสุรนารถ  อร่ามเรือง

                                                            

      นายอรรถพล  พิมพ์สิน                นางสาวจารุณี  บุตรนันท์              นายเอกพงษ์  พิณสุวรรณ             นางสาวรวินันท์  สิงหเสนี  

                                                           

นางสาวเบญญา  โชคชัยพรรักษ์      นางสาวขนิษฐา  ศรีโสภา            นางสาวพัสตราภรณ์  บัวทอง          นายธนาวุฒิ   อดิษะ    

 

                                                            

  นางสาวโสภณา  สเตงควิส             นางสาวกัณฐิกา  คงหาญ              นางสาวสุพัตรา  โคตโสภา                นายณัฏฐ์  พูนดี             

 

                                                            

          นายอนุวัฒน์  ติ้งโหยบ                  นายเดชา  ภาภักดี                    นางสาวสายสุดา  เรืองชา        นางสาวกุลหญิง  สิทธิเหรียญชัย