กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ดร. อรินทร์ น่วมถนอม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

                                                            

นางสาวประภัสสร  โคตรนาวัง            นางสาวอิศราภรณ์  แซ่ตัง            นางสาวเบญจวรรณ  พวงพันธ์       นางสาวเข็มเพชร  พาลาด

 

                                                            

   นางสาวบุณฑริก  ไชยพุทธ            นายสุพรรณ  อังกาบ      นางสาวกนกวรรณ  ญาณปัญญา     นางสาวพณมจรัสกาญจณ์  ฤกษ์ฤทธิ์

 

                                                            

นางสาวศิริวรรณ  ผลาสัย             นางสาวพรรณวดี  แก้มอุ่น         ว่าที่ร้อยตรีภัทรฤทธิ์  ภัทรธนชิต        นางสาวศรินยา  จรัสแผ้ว

 

                                                            

    นายวสุพล  ชินวงศ์                 นางสาวนารินทร์       ดีปราศัย             นายอรรถวิท  แก้ววิจิตร                 นายอนุสรณ์  อุปนันไชย

                                  

                                                       

      นางมนิชยา  หนูวุ่น                นายวรพชร   วงษ์ประทีป           นายรณวัฒน์    เจริญพรประเสริฐ         นางสาวสุนารี    เปล่งนอก