กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางสาวนรินทร์พร   เจริญดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

                                                            

นางสาวปิยะกมล  ปวงขุนทด          นางสาวสมพร  สุวรรณทศ          นางสาวมณฑาทิพย์  เรืองแก้ว          นางสาวสุรินธร  โพธิวัฒน์        

                                                       

  นางสาวดารารัตน์  สงฆ์รักษา        นางสาวศุภมาส   ธรรมชาติ     นายกฤตธัช  บุบผารัตนเมธางกูร      นางสาวปาริชาติ  คนเที่ยง

 

                                                         

   นางสาวสุชาวดี  ไทยสุชาติ       นางสาวอรพรรณ  พรหมแก้ว                 นายภาคภูมิ  นันทา              นางสาวสิรามน    อินทร์แก้ว