งานแผนงาน

แบบเสนอความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) โรงเรียนบางกะปิ

mail แบบเสนอความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) โรงเรียนบางกะปิ


แบบฟอร์มประเมินโครงการและแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

mail ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประเมินโครงการ CIPP Model (NEW)

mail ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน PDCA (NEW)


ส่งสรุปโครงการ/งาน ปีการศึกษา 2563

mail Link Google Drive ส่งสรุปโครงการ/งาน ปีการศึกษา 2563 


การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (ภาคเรียนที่ 1/2563)

mail Link Google Drive ส่งแบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2563

mail ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2563 


mail แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560-2564

mail แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560-2

mail แบบฟอร์มโครงการปีการศึกษา 2563

mail ตารางสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2563 

mail ส่งโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2563 (ภายในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563)

mail ส่งเล่มประเมินโครงการ CIPP Model  ภาคเรียนที่ 2/2562

mail ส่งโครงการ  ปีการศึกษา 2562

mail ส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2561

 

 

     

 

 

 

last update: 05 October 2020
Admin.