งานแผนงาน

mail  แบบฟอร์มโครงการปีการศึกษา 2563

mail  ตารางสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2563 

mail  ส่งโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2563 (ภายในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563)

mail  ส่งเล่มประเมินโครงการ CIPP Model  ภาคเรียนที่ 2/2562

mail  ส่งโครงการ  ปีการศึกษา 2562

mail  ส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2561

 

 

     

 

 

 

 

 

last update: 15 June 2019
Admin.