งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

enlightened แจ้งจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       - กำหนดส่งงานวิจัยในชั้นเรียนในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 63
       - ส่งบทคัดย่อเป็นไฟล์ word (.doc) โดยใช้ฟอร์มที่กำหนดให้

 

 

     mail ส่งงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563