งานวัดผลและประเมินผล

แบบบันทึกคะแนนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

ตัวอย่างเกณฑ์การวัดผลประเมินผล 2562

 

สมรรถนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

ผลการประเมินรักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

last update:  12 Nov 2019
Admin.