งานวัดผลและประเมินผล

ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (NEW)


แบบบันทึกคะแนนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


แบบบันทึกคะแนนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (อัพเดต 6 สิงหาคม 2563)


ตัวอย่างเกณฑ์การวัดผลประเมินผล 2562

สมรรถนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

ผลการประเมินรักการอ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

last update:  29 ตุลาคม 2563  21.37
Admin.