งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

- Link GoogleDrive ส่งรายงานการดำเนินงาน (SSR) ของกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ ภาคเรียนที่ 1/2563 (New)


- คำสั่งโรงเรียนบางกะปิ ที่ ๓๑๘/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (SSR) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (New)

- รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (New)

- ประกาศโรงเรียนบางกะปิ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (New)

- คำสั่งที่ ๓๐๒/๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา๒๕๖๓ (New)

- ผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 (New)

- ผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561

- สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

- รายงานประจำปี 2560

- กฏกระทรวง ปีการศึกษา 2561

- ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2561

- ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562

- คู่มืองานประกัน

 

 

 

last update: 02 October 2020
Admin.