ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบางกะปิ ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม รายชื่อ ม.3 เดิม บัญชีที่ 1
     
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบางกะปิ ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม รายชื่อ ม.3 เดิม บัญชีที่ 2
ความคิดเห็น