กิจกรรม  สหวิทยาเขตเสรีไทยประสานใจร่วมมือเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 24  สิงหาคม 2555  ณ โรงเรียนบางกะปิ

เวลา

รายการ

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

07.30 - 08.30 น.

ลงทะเบียน

หน้าอาคารสวัสดิ์ ผลโภค

วิชาการ

08.30 09.00 น.

พิธีเปิด

อาคารสวัสดิ์ ผลโภค

วิชาการ

09.00 10.00 น.

บรรยายพิเศษ อาเซียนกับการศึกษาไทย

ชั้น 2

 

 

ประกวดนาฏศิลป์อาเซียน

 

 

10.00 15.00 น.

ประกวดขับร้องเพลงประสานเสียง

อาคารสวัสดิ์ ผลโภค

ศิลปะ

 

ประกวดแต่งกายชุดประจำชาติของอาเซียน+3

ชั้น 2

 

09.00 12.00 น.

แข่งขันวาดภาพระบายสี

ห้อง 211

ศิลปะ

09.00 12.00 น.

แข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

ศูนย์วัฒนธรรม

การงานอาชีพฯ

 

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.ปลาย

 

 

09.00 12.00 น.

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น

ห้องโสน 2

ภาษาต่างประเทศ

 

แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

 

 

09.00  12.00 น.

แข่งขันจัดบอร์ดอาเซียน

ด้านหลังอาคาร 1

สังคมศึกษา