การประกวดการแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน+3

 

เกณฑ์การให้การประกวดการแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน+3 คะแนน 100 คะแนน

1.แสดง เอกลักษณ์ของประเทศ                              20         คะแนน

2.ความสวยงามของชุดประจำชาติ                             20         คะแนน

3.การให้สีของชุดประจำชาติ                                   20         คะแนน

4.บุคลิกภาพของผู้เข้าประกวด                                 20         คะแนน

5.การนำเสนอของผู้เข้าประกวด                               20         คะแนน  

 

หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

1.เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตัวแทนโรงเรียนละ 2 ประเทศ

2.แต่งกายชุดประจำชาติ ประเทศละ 2 คน

3.ใช้เวลาในการประกวดแต่ละโรงเรียน 5 นาที / พร้อมนำเสนอ  

 

รางวัลจำนวน 3 รางวัลดังนี้

               รางวัลชนะเลิศ                    จำนวน 1 รางวัล     เป็นเกียรติบัตรและทุนการศึกษา  1,500 บาท

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล    เป็นเกียรติบัตรและทุนการศึกษา  1,000 บาท

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล    เป็นเกียรติบัตรและทุนการศึกษา    500 บาท

            *** นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร