สรุปผลการแข่งขัน  ทักษะวิชาการ สหวิทยาเขตเสรีไทย
วันที่31 รกฎาคม  2551 ณ โรงเรียนบางกะปิ
ที่ รายกิจกรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)๒ โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนสตรีศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนสุขุมวพันธ์อุปถัมภ์
1 เดินสวนสนาม รางวัลชมเชย รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย
2 ประกวด Fantasy Reuse Dancercise รางวัลเหรียญทอง รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญเงิน รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทองแดง
3 แข่งขันฟุตซอลหญิง - รางวัลชมเชย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  แข่งขันฟุตซอลชาย รางวัลชมเชย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชนะเลิศ - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
4 แข่งขัน Science Show  ช่วงชั้น 3 รางวัเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทอง
  แข่งขัน Science Show  ช่วงชั้น 4 รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทอง รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทองแดง
5 แข่งขัน Sudoku  ช่วงชั้น 3 รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทอง - รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทองแดง
      รางวัลเหรียญเงิน   รางวัลเหรียญเงิน -
          รางวัลเหรียญทองแดง  
  แข่งขัน Sudoku  ช่วงชั้น 4 รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน
        รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทองแดง
6 ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลชมเชย
7 แข่งขัน  ตอบปัญหาสังคม ช่วงชั้น 3 รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองแดง
  แข่งขัน  ตอบปัญหาสังคม ช่วงชั้น 4 รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทองแดง
8 ประกวดจัดป้ายนิเทศ
 "เศรษฐกิจพอเพียง "
รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญเงิน
 
9 แข่งขัน อ่านเร็ว ช่วงชั้น 3 รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลชมเชย
  แข่งขัน อ่านเร็ว ช่วงชั้น 4 รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทอง รางวัลชมเชย
10 ประกวด ทอล์คโชว์  ช่วงชั้น 3
(วรรณคดีไทยให้อะไรแก่ชีวิต) 
รางวัลเหรียญเงิน รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลชมเชย
ประกวด ทอล์คโชว์  ช่วงชั้น 4
(วรรณคดีไทยให้อะไรแก่ชีวิต)
รางวัลเหรียญเงิน รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทอง รางวัลชมเชย
11 คัดลายมือ แบบหัวกลม  ช่วงชั้น 3 รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน รางวัลชมเชย
  คัดลายมือ หัวอาลักษณ์  ช่วงชั้น 3 รางวัลเหรียญเงิน รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทอง รางวัลชมเชย
  คัดลายมือ  หัวกลม   ช่วงชั้น4 รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทอง รางวัลชมเชย
  คัดลายมือ หัวอาลักษณ์ ช่วงชั้น4 รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทอง รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญเงิน รางวัลชมเชย
12 แข่งขัน แต่งคำประพันธ์  ช่วงชั้น 3 รางวัลเหรียญเงิน รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลชมเชย
  แข่งขัน แต่งคำประพันธ์  ช่วงชั้น 4 รางวัลเหรียญทอง รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลชมเชย
13 แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชิ้น รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน -
14 แข่งขันการจัดกระเช้าดอกมะลิให้แม่ รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทอง - รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทอง
15 แข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทอง
  Microsoft Powqer Point  ช่วงชั้น 3
  แข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม รางวัลเหรียญทอง - - - -
  Microsoft Powqer Point  ช่วงชั้น 4
16 แข่งขันทักษะการเขียน Web Page  รางวัลเหรียญเงิน - รางวัลเหรียญเงิน - -
  โดยใช้ภาษา HTML  ช่วงชั้น 3
  แข่งขันทักษะการเขียน Web Page  - รางวัลเหรียญเงิน - รางวัลเหรียญเงิน -
  โดยใช้ภาษา HTML  ช่วงชั้น 4
17 แข่งขันทักษะการเขียน Web Page  รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทอง รางวัลชมเชย - -
  โดยใช้โปรแกรม Dream  weaver 
  หรือ Front Page ช่วงชั้น 3
  แข่งขันทักษะการเขียน Web Page  รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองแดง - รางวัลชมเชย
  โดยใช้โปรแกรม Dream  weaver 
  หรือ Front Page ช่วงชั้น 4
18 การแข่งขันการสร้างภาพเคลื่อนไหว
Animation ช่วงชั้น 3
รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทอง รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทอง -
 
  การแข่งขันการสร้างภาพเคลื่อนไหว
Animation ช่วงชั้น 4
รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทอง -
 
19 ระนาดเอก ช่วงชั้น 3 รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน - -
  ระนาดเอก ช่วงชั้น 4 รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทอง - - -
  ซอด้วง  ช่วงชั้น 3 รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทอง - - -
  ซอด้วง  ช่วงชั้น 4 รางวัลเหรียญทอง - - รางวัลเหรียญเงิน -
  ซออู้  ช่วงชั้น 3 รางวัลเหรียญทอง - - - -
  ซ้ออู้  ช่วงชั้น 4 รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญเงิน - -
  ขลุ่ย  ช่วงชั้น 3 รางวัลเหรียญทอง - - - -
  ขลุ่ย  ช่วงชั้น 4 - รางวัลเหรียญทอง - - -
  ขิม  ช่วงชั้น 3 รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน - - -
  ขิม  ช่วงชั้น 4 รางวัลเหรียญทอง - รางวัลเหรียญทอง - -
  จะเข้  ช่วงชั้น 3 รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทอง - รางวัลเหรียญทองแดง -
  จะเข้  ช่วงชั้น 4 รางวัลเหรียญทอง - รางวัลเหรียญเงิน - -
20 ประกวดรำถวายพระพร รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน - รางวัลเหรียญทองแดง -
  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
21 ประกวดวาดภาพหน้าพระ รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทอง
22 แข่งขันวาดเส้น "หุ่นปูนวีนัส" รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทอง รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลชมเชย
23 แข่งขันเขียนภาพระบายสีน้ำ รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญเงิน
  (สีโปสเตอร์ ตามหัวข้อ "แด่แม่"
24 ขับร้องเพลงไทยสากล  ช่วงชั้น 3 - รางวัลชมเชย รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  ขับร้องเพลงไทยสากล  ช่วงชั้น 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย รางวัลชนะเลิศ รางวัลชมเชย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
25 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ช่วงชั้น 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชนะเลิศ รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ช่วงชั้น 4 รางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย
26 ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้น 3 รางวัลเหรียญเงิน รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทอง
  ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ  ช่วงชั้น 4 รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทอง รางวัลชมเชย รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทองแดง
27 ประกวด Singing Contest  ช่วงชั้น 3 รางวัลเหรียญเงิน รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทองแดง - รางวัลเหรียญทอง
  ประกวด Singing Contest  ช่วงชั้น 4 รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทอง รางวัลชมเชย
28 แข่งขันทักษะการใช้ห้องสมุด รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทอง รางวัลชมเชย
  และการค้นหาข้อมูล  ช่วงชั้น 3
  แข่งขันทักษะการใช้ห้องสมุด รางวัลเหรียญเงิน รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทอง รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทองแดง
  และการค้นหาข้อมูล  ช่วงชั้น 4