กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สพม.2 สหวิทยาเขตเสรีไทย

เขตบางกะปิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

   บางกะปิ                                          ดอกโสน

 
ที่ตั้ง 69 ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2377-5870,  0-2377-6707,  0-2375-5443
โทรศัพท์
ผู้อำนวยการ
0-2375-5442,  0-2377-2041
โทรศัพท์
ฝ่ายธุรการ
0-2377-0312
โทรสาร 0-2377-0312,  0-2377-2041
ประวัติโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการได้ตกลงขอเช่าที่ดินจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ที่  หมู่  3  ตำบลคลองจั่น  อำเภอบางกะปิ  เนื้อที่  50  ไร่  2  งาน  78  ตารางวา  เป็นเงินปีละ  13,600  บาท  เพื่อจัดตั้งโรงเรียนบางกะปิ  โดยประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  25  มีนาคม  พ.ศ.2498  เปิดสอนวันแรกเมื่อ  17  พฤษภาคม  พ.ศ.2498  เนื่องจากขณะที่เปิดสอนอาคารเรียนยังสร้างไม่เสร็จ  ต้องอาศัยศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรืองเป็นที่เรียนชั่วคราวจนกระทั่ง  วันที่  1  กรกฎาคม  ปีเดียวกัน  จึงย้ายมาเรียน  ณ  สถานที่ปัจจุบัน  (ที่ดินบางส่วนถูกตัดออกไปทำถนน  จึงเหลือเพียง  49  ไร่  1 งาน  51  ตารางวา  ในปัจจุบัน  ซึ่งกรมสามัญศึกษารับโอนมาจากเคหะแห่งชาติ  ตามโฉนดที่ดินที่  15172  เล่ม  ที่  1516  ขึ้นทะเบียนราชพัสดุที่  061260 )
ชั้นที่เปิดสอนครั้งแรก  คือ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  2  ห้องเรียน  มีนักเรียนชายหญิงรวม  81  คน  ครู  3  คน  มีนายสวัสดิ์  ผลโภคเป็นครูใหญ่คนแรก  มีอาคารเรียน  1  หลัง  บ้านพักครู  1  หลัง  ห้องสุขา  3  ห้อง  ปีแรก ๆ  ที่เปิดทำการสอนชาวบ้านยังทำนารอบ ๆ  โรงเรียน  การเดินทางจึงต้องอาศัยการเดินเท้าไปตามคันนา  เพราะไม่มีถนน
พ.ศ.2499 จำนวนนักเรียน  155  คน  ครู  8  คน  เป็นโรงเรียน  1  ใน  4  โรงเรียนในเขตพระนคร-ธนบุรีที่รับเลือกตามโครงการทดลองและปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมวิสามัญศึกษา
พ.ศ.2500 เป็นโรงเรียนทดลองและปรับปรุงการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาพุทธศักราช  2503
พ.ศ.2502 เริ่มเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ.2513 เริ่มใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมแบบประสม  (Comprehensive School)  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
พ.ศ.2524 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นในส่วนกลาง  ครั้งที่  1
พ.ศ.2526 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นในส่วนกลาง  ครั้งที่  2 
และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
พ.ศ.2527 จัดตั้งหน่วยการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก
พ.ศ.2528 จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนบางกะปิ
พ.ศ.2530 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นในส่วนกลาง  ครั้งที่  3
พ.ศ.2531 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นในส่วนกลาง  ครั้งที่  4  เป็นโรงเรียนตัวอย่างในการปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมระบบงานนิเทศงานวิชาการรุ่นที่  2  ของกรมสามัญศึกษา
พ.ศ.2533 เป็นโรงเรียนแม่แบบงานแนะแนวของกรมสามัญศึกษา  รุ่นที่  1
พ.ศ.2534 เป็นโรงเรียนในโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (สพพ.)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ.2536 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  ของกรมสามัญศึกษา
พ.ศ.2537 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2538 -เป็นศูนย์นิเทศวิชาภาษาฝรั่งเศส
-เป็นศูนย์นิเทศงานห้องสมุดของกรมสามัญศึกษา
-เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาอุตสาหกรรม  โรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ 2
พ.ศ.2540 -ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ติดตั้งระบบ INTERNET ที่ www.bangkapi.ac.th
-โครงการพระราชดำริ "โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง" (Sister Schools Project School Twinning)
พ.ศ.2541 -เป็นโรงเรียนประธานสหวิทยาเขตเสรีไทย
-เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ 2
-นักเรียนจำนวน  1
,000  คน  ร่วมการแสดงในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์  ครั้งที่  13
พ.ศ.2542 เปิดอาคาร  45  ปี
พ.ศ.2543 -ได้รับงบประมาณปรับปรุงสนามฟุตบอล
-เปิดห้องเรียนสีเขียว
พ.ศ.2544 ปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์
พ.ศ.2545 -ปรับปรุงลานจอดรถ  ลานอเนกประสงค์รอบสระน้ำหอพระ  ห้องประชุมอาคารสวัสดิ์  ผลโภค  ห้องเกียรติยศ  ห้องสมุด  สร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร  ปรับปรุงถังน้ำดื่มและอ่างล้างหน้า
พ.ศ.2546 -สร้างถนนอาคารเชื่อมต่อทุกอาคารและทุกบริเวณ  สร้างผนังปิดใต้ถุนอาคารทุกอาคาร  สร้างอุทยานการศึกษา  สร้างโรงอาหารขนาดใหญ่เชื่อมต่ออาคาร  45  ปี  และปรับปรุงห้องอาหารครู  สร้างอาคารเรียนเกษตรกรรม  เรือนเพาะชำ  เรือนเพาะเห็ด  สร้างเรือนไทยเป็นศูนย์วัฒนธรรม  ปรับปรุงช่องลมช่องแสงสว่างอาคารเรียน  4  ห้อง  ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่รอบสนามกีฬา    ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์บ่อน้ำบริเวณเรือนเกษตร  ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์บ้านพักครู  บ้านพักคนงาน
-รางวัลระดับสหวิทยาเขตโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
พ.ศ.2547 -ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมบริเวณโรงฝึกงาน 
-
ได้รับรางวัลเหรียญพระราชทาน 
พฤกษานครา  แมกไม้มิ่งเมือง  จากกรุงเทพมหานคร 
-โรงเรียนดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษาจากเครือข่ายนิสิตนักศึกษาป้องกันโรคเอดส์แห่งประเทศไทย 
-ปรับพื้นที่คอนกรีตหลังบ้านพักภารโรง
-ทำท่อระบายน้ำทิ้งรวมระบายน้ำทิ้งใต้ดิน
พ.ศ.2548 -ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอาคาร  45  ปี 
-ได้รับการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากองค์กรมหาชน (สมศ.)
-เป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (แหล่งความรู้) ของเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
-ลงนามความร่วมมือโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องระหว่างโรงเรียนบางกะปิกับโรงเรียนมัธยมศึกษาศตวรรษแห่งเมืองต้าลี่
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี
พ.ศ.2549 -สร้างเสาธง
-ปรับปรุงห้องแนะแนวพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
-จัดห้องศิลปศึกษาเพื่อแสดงผลงานนักเรียน 
-ปรับห้องประชุมโสน  2  เป็นห้องโสตทัศนศึกษา 
-จัดทำป้ายพระบรมราโชวาทข้างอาคาร  1 
-จัดทำป้ายเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์  (ร.9)  หน้าอาคารสวัสดิ์  ผลโภค 
-ปรับห้องพักผู้ปกครองพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
-จัดทำที่นั่งริมสนามบริเวณหน้าเสาธง 
-ปรับภูมิทัศน์ในบริเวณโรงเรียน
พ.ศ.2550 -จัดทำห้องพักรับผู้ปกครอง
-จัดทำห้องออกกำลังกาย
-23  ม.ค.51-1  ก.พ.51 ต้อนรับครู-น.ร.  โรงเรียนมัธยมศึกษาศตวรรษใหม่  แห่งเมืองตาลี่  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
-21-27  ก.พ.51  ต้อนรับครู-น.ร.ชาวอินเดีย
-โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจของสถานศึกษา
-ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ
ศูนย์วิชาภาษาจีน
-
การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
-พัฒนาการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนของนักเรียน
พ.ศ.2551 -โครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง โรงเรียนบางกะปิ-โรงเรียนบ้านนาบง โรงเรียนบ้านนาคอก
-
จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
-ติดตั้ง Wireless INTERNET
-โครงการสอนภาษาโดยเจ้าของภาษา (ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเสศ ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน)
-โครงการความร่มมือพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.2552 -ปรับปรุงสนามฟุตบอล
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
โรงเรียนบางกะปิ
69
ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 02 377 6707   02 377 5870  โทรสาร
02 732 4409
www.bangkapi.ac.th                                                chaisri48@hotmail.com