ครูภาษาไทยเตรียมความพร้อมก่อนสอบ GAT / PAT 2555

         

                              

                                       15  มิถุนายน  2554  วิทยากร จากศูนย์วิจัยการอ่านเร็ว  ทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
                             โครงการฝึกอ่านเร็วเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ GAT / PAT 2555
                             ครูจักรี   ลิมทวีสมเกียรติ  ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน
   ที่ ศูนย์สื่อเทคโนโลยีภาษาไทย   โรงเรียนบางกะปิ