ผลการประกวดสัญลักษณ์ กีฬาสี ปีการศึกษา 2553
 

 รางวัลชนะเลิศ         

น.ส.พิชญนันท์    วารินหอมหวน ม. 6/5
  นายอมรศักดิ์         เดหะฐาน ม. 6/5
รางวัลที่  1 น.ส.เจนภา            อภิสุนทรางกูร ม. 6/1
รางวัลที่  2 ด.ญ. ศศิปรียา        กุลฤทธิ์ ม. 2/10
รางวัลที่  3 น.ส.พิชชาพร       รูมิทัต ม. 6/5
     

รางวัลชนะเลิศ