กำหนดการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2554
 

วัน เดือน ปี

                                                                 รายการ

25 กุมภาพันธ์  2555

ค่ายวิชาการ  นักเรียน ม.1 , 2 , 3

26 กุมภาพันธ์  2555

ค่ายวิชาการ  นักเรียน ม.4 , 5

28 29 กุมภาพันธ์ 2555

ม.3 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O NET )

8   มีนาคม  2555

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2

 

ม.2  ทดสอบทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่  ( NT )

 

ม.5  ทดสอบทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่  ( LAS )

8 14  มีนาคม  2555

สอบรายวิชาที่อยู่นอกตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2554

15   มีนาคม  2555

ฟังผลการสอบรายวิชาที่อยู่นอกตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2  จากครูประจำวิชา

26 27  มีนาคม  2555

เรียนซ่อมเสริมสอบแก้ตัวครั้งที่ 1   รายวิชาที่อยู่นอกตารางสอบ และฟังผลการสอบแก้ตัว

28 29  มีนาคม  2555

เรียนซ่อมเสริมสอบแก้ตัวครั้งที่ 2   รายวิชาที่อยู่นอกตารางสอบ

19 , 21  มีนาคม  2555

ระดับ ม.1 , ม.4 , ม.5   สอบปลายภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2554

20 , 22  มีนาคม  2555

ระดับ ม.2 , ม.3   สอบปลายภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2554

3  เมษายน  2555

รับแบบรายงานผลการเรียนรายบุคคล (สมุด ปพ.6) /ลงทะเบียนรายวิชาที่ต้องสอบแก้ตัวในตารางสอบ

4 5  เมษายน  2555

เรียนซ่อมเสริมสอบแก้ตัวครั้งที่ 1   รายวิชาที่อยู่ในตารางสอบ  และฟังผลการสอบแก้ตัว

10 11 เมษายน 2555

เรียนซ่อมเสริมสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 

12  เมษายน  2555

ปิดภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2554

18 เมษายน  2555

นักเรียนม.3 ที่มีรายวิชา/กิจกรรมไม่ผ่านการประเมินผล (ติด 0,ร,มส,มผ)  ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

19 เม.ย. 4 พ.ค. 2555

นักเรียนม.3  ที่ไม่จบหลักสูตรการศึกษาเรียนภาคฤดูร้อน  ตามตารางการสอนที่กำหนด

27  เมษายน   2555

ม.3  ที่จบหลักสูตรการศึกษา ภายในวันที่ 11 เมษายน 2555 รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1)

11  พฤษภาคม  2555

ม.3  ที่จบหลักสูตรการศึกษาจากการเรียนภาคฤดูร้อน  รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบปพ.1)

23  พฤษภาคม  2555

เปิดภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา  2554

 

       ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา 2554

เวลาสอบ

รายวิชา

ชั้น/ห้อง

รายวิชา

ชั้น/ห้อง

รายวิชา

ชั้น/ห้อง

       วันจันทร์ที่   19    มีนาคม   พ.ศ. 2555

08.20 - 09.20

ระดับชั้น ม.1

 ค21102 คณิตศาสตร์ 2

 

ม.1/1 - 1/12

ระดับชั้น ม.4

 ค31102 คณิตศาสตร์ 2

 

ม.4/1 - 4/12

ระดับชั้น ม.5

ค32102 คณิตศาสตร์ 4

 

ม.5/1 - 5/12

09.25 - 10.25

 ท21102 ภาษาไทย 2

ม.1/1 - 1/12

 ท31102 ภาษาไทย 2

ม.4/1 - 4/12

ท32102 ภาษาไทย 4

ม.5/1 - 5/12

10.30 - 11.30

 อ21102 ภาษาอังกฤษ 2

ม.1/1 - 1/12

 อ31102 ภาษาอังกฤษ 2

 ม.4/1 - 4/12

อ32102ภาษาอังกฤษ 4

ม.5/1 - 5/12

11.30 - 12.30

                                                                พักกลางวัน

12.30 - 13.30

 ส21104 ประวัติศาสตร์2

ม.1/1 - 1/12

 ส31106 ประวัติศาสตร์2

ม.4/1 - 4/12

ส32106 ประวัติศาสตร์ 3

ม.5/1 - 5/12

13.35 - 14.35

-

-

 ค31202 คณิตฯเพิ่มเติม2

 ม.4/6 - 4/12

ค32202คณิตฯเพิ่มเติม 4

ม.5/1 - 5/8

 

 

 

 

 

 

 

       วันอังคารที่   20    มีนาคม   พ.ศ. 2555

08.20 - 09.20

ระดับชั้น ม.2

 ค22102 คณิตศาสตร์ 4

 

ม.2/1 - 2/12

ระดับชั้น ม.3

 ค23102 คณิตศาสตร์ 6

 

ม.3/1 - 3/12

 

 

09.25 - 10.25

 ท22102 ภาษาไทย 4

ม.2/1 - 2/12

 ท23102 ภาษาไทย 6

ม.3/1 - 3/12

 

 

10.30 - 11.30

 ส22102  ประวัติศาสตร์ 4

ม.2/1 - 2/12

 ส23104  ประวัติศาสตร์ 6

 ม.3/1 - 3/12

 

 

11.30 - 12.30

                                                                พักกลางวัน

12.30 - 13.30

 อ22102 ภาษาอังกฤษ 4

ม.2/1 - 2/12

 อ23102 ภาษาอังกฤษ 6

ม.3/1 - 3/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       วันพุธที่   21    มีนาคม   พ.ศ. 2555

08.20 - 09.20

ระดับชั้น ม.1

 ส21103 สังคมศึกษา 2

 

ม.1/1 - 1/12

ระดับชั้น ม.4

 ส31104 สังคมศึกษา 2

 

ม.4/1 - 4/12

ระดับชั้น ม.5

ส32104 สังคมศึกษา 4

 

ม.5/1 - 5/12

09.25 - 10.25

 ว21102  วิทยาศาสตร์ 2

ม.1/1 - 1/12

 อ31204 ภาษาอ.อ่านเขียน

ม.4/1 - 4/12

  อ32204ภาษาอ.อ่านเขียน

ม.5/1 - 5/12

10.30 - 11.30

 ค21202 คณิตฯเพิ่มเติม 2

ม.1/1 - 1/12

 ว30101 วิทยาศาสตร์ 1

 ม.4/1,2,4,5

 ว32203 ฟิสิกส์ 3

 ม.5/1 - 5/4

 

 

 

 ว30104 วิทยาศาสตร์ 4

ม.4/3,6,7,8

 

 

11.30 - 12.30

                                                                พักกลางวัน

12.30 - 13.30

-

-

 ส31105 พระพุทธศาสนา2

ม.4/1 - 4/12

ส32105 พระพุทธศาสนา3

ม.5/1 5/12

 

วันพฤหัสบดีที่   22    มีนาคม   พ.ศ. 2555

08.20 - 09.20

 ระดับชั้น ม.2

ว22102 วิทยาศาสตร์ 4

 

ม.2/1 - 2/12

ระดับชั้น ม.3

 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6

 

ม.3/1 - 3/12

 

 

09.25 - 10.25

 ส22103 สังคมศึกษา 4

ม.2/1 - 2/12

 ส23101 สังคมศึกษา 6

ม.3/1 - 3/12

 

 

10.30 - 11.30

 ค22202 คณิตฯเพิ่มเติม 4

ม.2/1 - 2/12

 ค23202 คณิตฯเพิ่มเติม6

ม.3/1 - 3/12

 

 


             
กำหนดการสอบแก้ตัว   รายวิชาที่อยู่นอกตารางสอบ

   ครั้งที่ 1   

เวลา

วันที่  26  มีนาคม  2555

 วันที่  27  มีนาคม  2555

08.00 09.30 น.

     วิชาคณิตศาสตร์                   เพิ่มเติม

    วิชาวิทยาศาสตร์              เพิ่มเติม

09.30 11.00 น.

     วิชาภาษาต่างประเทศ            เพิ่มเติม

    วิชาวิทยาศาสตร์              เพิ่มเติม

11.00 12.00 น.

     วิชาภาษาอังกฤษ                  เพิ่มเติม

    วิชาภาษาไทย                  เพิ่มเติม

12.00 13.00 น.

     วิชาสังคมศึกษา                    เพิ่มเติม

    วิชาศิลปะ                      พื้นฐาน

13.00 14.00 น.

     วิชาการงานอาชีพ                 พื้นฐาน

    วิชาศิลปะ                       เพิ่มเติม

14.00 15.00 น.

     วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา       พื้นฐาน

    วิชาการงานอาชีพ             เพิ่มเติม

15.00 16.00 น.

     วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา       เพิ่มเติม

 

ครั้งที่ 2  

เวลา

วันที่  28  มีนาคม  2555

 วันที่  29  มีนาคม  2555

08.00 09.00 น.

     วิชาคณิตศาสตร์                   เพิ่มเติม

    วิชาวิทยาศาสตร์              เพิ่มเติม

09.00 10.00 น.

     วิชาภาษาต่างประเทศ            เพิ่มเติม

    วิชาวิทยาศาสตร์              เพิ่มเติม

10.00 11.00 น.

     วิชาภาษาอังกฤษ                  เพิ่มเติม

    วิชาภาษาไทย                  เพิ่มเติม

11.00 12.00 น.

     วิชาสังคมศึกษา                    เพิ่มเติม

    วิชาศิลปะ                      พื้นฐาน

12.00 13.00 น.

     วิชาการงานอาชีพ                 พื้นฐาน

    วิชาศิลปะ                       เพิ่มเติม

13.00 14.00 น.

     วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา       พื้นฐาน

    วิชาการงานอาชีพ             เพิ่มเติม

14.00 15.00 น.

     วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา       เพิ่มเติม

 

 

                      กำหนดการสอบแก้ตัว    รายวิชาที่อยู่ในตารางสอบ   

ครั้งที่ 1  

เวลา

วันที่   4   เมษายน   2555

วันที่  5   เมษายน   2555

08.00 09.30 น.

     วิชาคณิตศาสตร์                พื้นฐาน

    วิชาวิทยาศาสตร์             พื้นฐาน

09.30 11.00 น.

     วิชาคณิตศาสตร์                เพิ่มเติม

    วิชาภาษาอังกฤษ             พื้นฐาน

11.00 12.30 น.

     วิชาสังคมศึกษา            

    วิชาภาษาอังกฤษ             เพิ่มเติม

12.30 14.00 น.

     วิชาประวัติศาสตร์       

    วิชาภาษาไทย                 พื้นฐาน

14.00 15.30 น.

     วิชาพระพุทธศาสนา

    วิชาภาษาไทย                 เพิ่มเติม

ครั้งที่ 2 

เวลา

วันที่   10   เมษายน   2555

วันที่   11   เมษายน   2555

08.00 09.30 น.

     วิชาคณิตศาสตร์                พื้นฐาน

    วิชาวิทยาศาสตร์             พื้นฐาน

09.30 11.00 น.

     วิชาคณิตศาสตร์                เพิ่มเติม

    วิชาภาษาอังกฤษ             พื้นฐาน

11.00 12.30 น.

     วิชาสังคมศึกษา            

    วิชาภาษาอังกฤษ             เพิ่มเติม

12.30 14.00 น.

     วิชาประวัติศาสตร์       

    วิชาภาษาไทย                 พื้นฐาน

14.00 15.30 น.

     วิชาพระพุทธศาสนา

    วิชาภาษาไทย                 เพิ่มเติม