วันส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2553

                      15 มกราคม 2553 โรงเรียนบางกะปิจัดงานวันส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปี 2553 ซึ่งเป็นวันที่ผนวก 3 วันไว้ด้วยกัน คืองานวันปีใหม่
               วันเด็กและวันครู จัดเป็นงานวันเดียวกันเป็นประเพณีของโรงเรียน  งานวันส่งเสริมคุณภาพชีวิตนี้เป็นงานที่สนับสนุน ส่งเสริมคุณงาม
               ความดีของบุคลากรทั้งหมด คือ ครู ลูกจ้าง และนักเรียน ประกาศเกียรติคุณในโอกาสที่ปฏิบัติงานใด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
                      ในปี 2553 นี้ มีการประกาศเกียรติคุณบุคลากรและนักเรียน คือ

ชื่อ-สกุล รางวัล
นายธงชาติ วงษ์สวรรค์ ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นายมนูญ ด่านดำรงรักษ์ ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นางลำพูน เอกฐิน ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นางมณี คุ้มขาว ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นางรัตนา สัพโส ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นางสาวศิวพร เคารพธรรม ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นางสาวอิศราภรณ์ แซ่ตัง ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นางพัชราพร เพ็ชรรัตน์ ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นายทนง นคร ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นายเอกชนะ คอนชะนะ ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นายประทีป โชติคุณเศรษฐ ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นายเสนีย์ ทรัพย์สมาน ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นายศิริเลิศ สมานพงษ์ ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นายสุทัศน์ ปัญญาคำ ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
ว่าที่ ร.ต.มานะ วิสุทธิ์สมุทร ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นางสาวสุดารัตน์ อนุภาษ ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นางวรรณา เย็นประสิทธิ์ ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นางรัตนา อิ่มใจ ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นายวิสิทธิ์ แก่นจำรูญ ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
ว่าที่ ร.ต.สามารถ ใยบัว ครูผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นายวิชาญ พลจร ลูกจ้างประจำผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นายปัญญา ประภูชะกัง ลูกจ้างประจำผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นายโผน ปัญญาดี ลูกจ้างประจำผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นายพินิจ โพธิ์แก้ว ลูกจ้างประจำผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นางทัศณี เดรนนัน ลูกจ้างชั่วคราวผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นางสาวปิยมาศ จำเริญทรัพย์ ลูกจ้างชั่วคราวผู้ไม่มีวันลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นางสุกานดา พลเสน ครูปฏิบัติราชการครบ ๒๕ ปี
นางอารีย์ สุวรรณปาล ครูปฏิบัติราชการครบ ๒๕ ปี
นายปรกธน แสงนิล ครูปฏิบัติราชการครบ ๒๕ ปี
นายวิโชค ปัญญาดี ลูกจ้างประจำผู้ปฏิบัติราชการครบ ๒๕ ปี
นายวศกร เพ็ชรช่วย ครูที่ปรึกษาดีเด่นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
นางรุจิรา เสียงก้อง ครูที่ปรึกษาดีเด่นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒
นางอารีย์ สุวรรณปาล ครูที่ปรึกษาดีเด่นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นางมณี คุ้มขาว ครูที่ปรึกษาดีเด่นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔
นางกฤษณี ด่านดำรงรักษ์ ครูที่ปรึกษาดีเด่นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕
นางอรวรรณ ดาศรี ครูที่ปรึกษาดีเด่นระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
นางนภา โสตถิพันธุ์ หัวหน้าระดับดีเด่น
นายโสภณ ทองพัฒน์ หัวหน้างานดีเด่น
นายทนง นคร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น
นางสุชาดา พีระวัฒน์ ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางนภา โสตถิพันธุ์ ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางจรีย์พร ถนอมพิชัย ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวระพีพรรณ บรรยงกิจ ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางชญาภา บุญประสานติ์ ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายสมนึก กำลังเดช ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางจิรวัฒน์ แต่งตั้ง ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายเสนีย์ ทรัพย์สมาน ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาววรมนพรรณ ทองศรีโชติช่วง คณะกรรมการ ตำแหน่งประธานนักเรียน
นายคณพศ วิเศษศิริ คณะกรรมการนักเรียน ตำแหน่งรองประธานนักเรียน
นางสาวพิชชาพร ภูมิทัต คณะกรรมการนักเรียน ตำแหน่งรองประธานนักเรียน
นางสาววจีมาศ มาลากุล ณ อยุธยา คณะกรรมการนักเรียน ตำแหน่งเลขานุการ
นางสุธินี ม่วงแก้ว คณะกรรมการนักเรียน ตำแหน่งเหรัญญิก
นายวัชระ อมศิริ ประธานกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมวินัยและความประพฤติ
นายอนุพันธ์ ชาวสวนกล้วย อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมวินัยและความประพฤติ
นายกัมปนาท จิตรภิรมย์ อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมวินัยและความประพฤติ
นายฉันทพัฒน์ สุวรรณโน อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมวินัยและความประพฤติ
นางสาวโศภิดา กำแพงนิล อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมวินัยและความประพฤติ
นายธนรัตน์ ตั้งประจักษ์ภักดี อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมวินัยและความประพฤติ
นายศิรชัช ศิรินพคุณ อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมวินัยและความประพฤติ
นายปุนวัฒน์ บุญวรภัทร ประธานกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายก้องภพ เสือสิงห์ อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวเจนจิรา สำราญดี อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวอภิญญา บัตรพรรธนะ อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาววริสรา เบ้าพิมพ์สา อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวณัฐชนันท์ ศรีสุข อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวอัจฉรา ดวงนาค อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวอุมา กังแฮ ประธานกรรมการนักเรียนฝ่ายสำนักงาน
นางสาวเจนนภา อภิสุนทรางกูร อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายสำนักงาน
นางสาวจิรัชญา อยู่ดี อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายสำนักงาน
นางสาวพิชญา ภู่จินดา อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายสำนักงาน
นางสาวพิชญานันท์ โพธิ์สีตา อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายสำนักงาน
นางสาวปาริชา อมรานันทกิจ อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายสำนักงาน
นางสาวชนนิกานต์ มิ่งแก้ว อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายสำนักงาน
นางสาวจิตรา บุทฤทธิ์ อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายสำนักงาน
นางสาววินิตา บุญกอบ อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายสำนักงาน
นางสาวธัญญรัตน์ ยมาภัย อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายสำนักงาน
นางสาวชนาภา อินทร์พรหม อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายสำนักงาน
นางสาวพิสุทธิกานต์ อุทัยดา อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายสำนักงาน
นางสาวชลิตา ศรีจันทร์ อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายสำนักงาน
นางสาวพนิดา ศรีอ่ำดี ประธานกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นางสาววากีล ยีตา อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นายปฐมพร วิสุทธิสุรพล อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นางสาววาทินี จันทน อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นางสาวมานิตา อนุรักษ์ศุภผล อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นางสาวเจนจิรา บุญช่วย อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นางสาวภัทรา พะวงษ์ อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นายกฤติเดช รักสัตย์พลเมือง ประธานกรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ
นางสาวเชษฐ์สุดา วารินหอมหวน อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ
นางสาวฤจิกาญจน์ โชติชินกฤต อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ
นางสาวออม บัวไข อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ
นางสาวนุชนารถ บุญชูแสง อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ
นางสาววัชรีพร บุตรศรี อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ
นางสาวนัฐติยา มานิตย์ใจ อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ
นางสาวกนกอร ทับทอง ประธานกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
นางสาวขวัญฤทัย ชำปฏิ อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
นางสาวรวมศิริ ส่งแสง อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
นางสาวศุภิสรา สมแสง อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
นางสาวพรพรรณ บัญชาบุษบง อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
นางสาวสุชาวดี นาสารีย์ อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
นางสาวนนทกร วลีซื่อสัตย์ อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
นายกฤษณะ สิมาลัย อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
นายรัฐพล ผลมีบุญ ประธานกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
นายวสันต์ วงศ์ษา อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
นางสาวฐปนรรฆ์ กังแฮ อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
นางสาววารินทร์ โฉมพระกลับ อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
นางสาวสณัฐพร สุนันท์ อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
นางสาวภาวินุช เดชผล อนุกรรมการนักเรียนฝ่ายส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
นายศิรัส ปั้นเก่า ช่วยเหลือกิจกรรมและเป็นผู้นำเสนอผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพงศกร เครื่องคำ ช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายพีรพงษ์ ชุ่มภาณี ช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายธนาวุฒิ พลสนอง ช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวกานต์ธีรา สมบูรณ์ ช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวนพรัตน์ สุวรรณปรีดี ช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวยลดา ตันติอมรวัฒน์ ช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวศิวพร ตรีสุวรรณ ช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวเบญจวรรณ รุ่งเจริญสมบัติ ช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวจินห์จุฑา เติมสุขสวัสดิ์ ช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายธนกร ทิพย์สุข ช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาววราภรณ์ ไชยชิต ช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายเสกสรร ซอโง๊ะ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวสุจิรา ชูแดง ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวอรอุตสาห์ ปะรักมะสิทธิ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวทิพธิดา คำหมาย ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวสุวิมล อ่อนแย้ม ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวศศิกานต์ เพิ่มสุขทวี ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวอภิชญา ถุงทอง ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายสมโภช ที่ภัคดี ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสิริลักษณ์ สัมฤทธิ์เจียรผล ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวแพรวพรรณ พรรณีสอาด ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุธินี ม่วงแก้ว ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพิชญ์นรี ฤทธิ์จังหรีด ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวกนิษฐา สุวรรณผ่อง ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอารยา ศรีบุรินทร์ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวภัสรา รุ่งเรืองเจริญสิน ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพรรณทิวา สรรพวุธ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวภารดี พุฒศรี ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
นายจักรกฤช เกกินะ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายธีรุตย์ เลิศธีรพร ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายภูริณัฐ โปฏก ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายรัฐกรณ์ บำรุงรัตน์ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เด็กชายอธิป สัตย์ศรี ช่วยงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
เด็กหญิงภาวิดา บุญช่วย ช่วยงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
เด็กหญิงจิราวรรณ สุขแสวง ช่วยงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
เด็กหญิงจิลลาภัทร อภิสุนทรางกุร ช่วยงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
เด็กหญิงสาวิตรี คุณเดช ช่วยงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
เด็กหญิงอภิญญา สอนเขียว ช่วยงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
นางสาวพลอย บุญทัน ช่วยงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
นางสาวทิพย์วรรณ บุญศรี ช่วยงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
นางสาวสุชาดา บุญช่วย ช่วยงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
นางสาวเจนจิรา บุญช่วย ช่วยงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
นางสาวพัชราภรณ์ แก้วละเอียด ช่วยงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
นางสาวยลธิดา นิวาสกุล ช่วยงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
นางสาวรัตติยา ศรีศร ช่วยงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
นางสาวณัฐญาดา ยิ่งนิยม ช่วยงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
นางสาวธมนวรรณ บัวคลี่ใบ ช่วยงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
นางสาวสิริพร เพ็งทอง ช่วยงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
นางสาวพิชญ์นรี เสนาสนิท ช่วยงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
นางสาวดวงฤทัย ไสยกิจ ช่วยงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
นายณัฐวุฒิ งามทะวงษ์ ช่วยงานโสตทัศนศึกษา
นายวัชระ อมศิริ ช่วยงานโสตทัศนศึกษา
นางสาวโศภิตา กำแพงนิล ช่วยงานโสตทัศนศึกษา
นายปัฐวี ถมยาปริวัฒน์ ช่วยงานโสตทัศนศึกษา
นายปิยภัทร มณีเทศ ช่วยงานโสตทัศนศึกษา
นายกานต์ อำนวยมงคลพร ช่วยงานโสตทัศนศึกษา
นายกฤษณะ สิมาลัย ช่วยงานโสตทัศนศึกษา
นายกรวิชญื ลี ช่วยงานโสตทัศนศึกษา
นางสาวธัญวรรณ์ ขาวบุบผา ช่วยงานโสตทัศนศึกษา
นางส่าวกนกอร ทับทอง ช่วยงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
นางสาวขวัญฤทัย ชำปฏิ ช่วยงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
นางสาวปาลิตา ศรีวรนันท์ ช่วยงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
นางสาวพิชญานันท์ โพธิ์สีตา ช่วยงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
นางสาวสุชาวดี นาสารีย์ ช่วยงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
นางสาวชนนิกานต์ มิ่งแก้ว ช่วยงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
นางสาวอุมา กังแฮ ช่วยงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
นางสาวสุธินี ม่วงแก้ว ช่วยงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
นางสาวพิชชาพร ภูมิทัต ช่วยงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
นางสาวทิพวรรณ มาดหมาย ช่วยงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
นางสาวสุภาพร หงษ์พันธ์ ช่วยงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
นางสาวกุลจิรา ลี ช่วยงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
นางสาวสาธิดา ปานสิทธิชัย ช่วยงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
นางสาวศศิภาภรณ์ พลีชีพ ช่วยงานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน
นางสาวพิมพ์รวี วิไลกรวด ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายณัฐวุฒิ ศักดิ์ศฤงคาร ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชายนพชัย แสงทับทิม ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายณัฐศรัณย์ สุขสมศรี ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นาย ภาณุพงศ์ ไหมดำ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายธนาคาร ไชยเสน ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายกฤติเดช ปิ่นหอม ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชายพิชญ์ พวงพะยอม ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชายกันตพัฒน์ พรหมพจน์ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กหญิงระพีพรรณ ภู่ทอง ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวเจนนีเฟอร์ เดรนนัน ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายภานุพงศ์ เมทนีดล ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชาย.บพิธ โรจน์พงศ์เกษม ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายพรปิยะ กังวานรัตนา ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสินธัช ผดุงจิตร ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสุกฤษฎิ์ เจ้ยชูผล ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายจิรายุทธ สุขอินทร์ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายภานุวัฒน์ ธนาศิริเดช ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายพิชชากร โพธิ์งาม ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายณัฐพงศ์ ปานเมือง ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายชยธร นามซุย ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชาย ศุภณัฐ วิไลกรวด ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กหญิง ภคภรณ์ บ่ายบันเทิง ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชาย อภิชา บุษยาภักดิ์ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชาย จิรายุ พุฒจันทร์ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชาย ญาณินท์ ไวคกุล ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชาย อิศรายุทธ สุขอินทร์ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชาย พยัคฆ์ พิบูลย์วรกุล ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชาย ชนินทร์ นิรภัย ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชาย รังสิมันต์ รวมศิลป์ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชาย นราธิป จิตติจันทร์รัตนา ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชาย ไชยวัฒน์ บุญประสม ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กหญิง พรจิรา บุญประจักษ์ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชาย ธนากร ชมพิกุล ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชาย คุณาสิน ลิ้มสุธาสี ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสิทธิพล ละเต็มซัน ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชายพิชชากร สอนเขียว ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชาย กิตติรัฐ นาคโนทศ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กหญิง กสุมา หมั่นคง ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชาย เนติพงษ์ ทวนทอง ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชาย ณัฐวุฒิ วงค์วันดี ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาว มณีนุช ศริตานนท์ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาว สาวิตรี สุทธาธิวงษ์ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาว เมธาพันธ์ ฉลองชัยฐิติคุณ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายวสวัตติ์ พุ่มสิโร ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายยศวิน ปฏิญญาวัฒน์ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายพงศกร เครื่องคำ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาววิภาดา ท่าพยาพัฒนกุล ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาว ขนิษฐา เมืองดี ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชาย นิธินันท์ มั่งมี ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชายภากร สกุลเหลืองอร่าม ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชาย วสุธร สีลาภินันท์ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชายศุภณัฐ น้อยอาษา ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กหญิงณัฎฐกฤตา วงพาศกลาง ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กหญิงจินตนา จันทร์ขอนแก่น ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กหญิงพิมลพรรณ ปิยะธรรมสกุล ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กหญิงกรพรรณ พุทธิมาโน ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กหญิงภูริชญา กรดศรีใหม่ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชายณัฐกิตติ์ วงแก้วเจริญ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายร่มฉัตร อันทะผลา ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวพิมลพรรณ เนียมโสภา ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายเอกฉันท์ เจริญสาร ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวปาลิตา อารีราษฎร์ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสิทธิโชค ปัญญาชัยเสนะ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอัศวินญ์ สุวรัตนานนท์ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายภานุ นามวิจิตร ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายกวิน ประถม ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอาสิ สนสร้อย ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายจักรกฤษ อารีย์สมาน ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอภิสิทธิ์ เจิมศักดิ์ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอานนท์ วงศ์แสนประเสริฐ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายคมกฤช ตะเพียนทอง ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายจาตุรนต์ นุธรรม ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสุทธิโชค สอนไม้ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายณัฐวุฒิ ใสสุข ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายชลดรงค์ พันเมือง ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสุเมธ ศักดี ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายอนุชา ฝ่ายศูนย์ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายกฤษฎิ์ สอนดี ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายณรงค์พร นครชัย ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายสมาน วิเชียรศรี ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชายนพรัตน์ วิมูลชาติ ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชายวัชรพงศ์ วุฒิพรหม ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชายณัฐวุฒิ ลอยนอก ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชายสกลภัทร อ่อนหวาน ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายณัฐพร พุ่มดวง ช่วยงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เด็กชายธนพล บุญนิ่ม ช่วยงานห้องสมุด
เด็กชายชนะพล หล้าศักดิ์ ช่วยงานห้องสมุด
เด็กหญิงประภาภรณ์ ประพันธ์มงคล ช่วยงานห้องสมุด
เด็กหญิงชวนิต วิริยะวิสุทธิสกุล ช่วยงานห้องสมุด
เด็กหญิงกุลสตรี หอยสังข์ ช่วยงานห้องสมุด
เด็กชายภาคภูมิ ไทยเจริญศรีสุข ช่วยงานห้องสมุด
เด็กชายฐิติ ล้ำลักษณ์เลิศ ช่วยงานห้องสมุด
เด็กหญิงสายธาร คำอิ่น ช่วยงานห้องสมุด
เด็กชายศรัณย์ มั่นคงขันติวงศ์ ช่วยงานห้องสมุด
เด็กหญิงธนพร ธนะวัตน์ ช่วยงานห้องสมุด
เด็กหญิงเบญจวรรณ จำปาทอง ช่วยงานห้องสมุด
เด็กหญิงพรรณทิวา อ้นโต ช่วยงานห้องสมุด
เด็กหญิงพัธนา ยั่งยืน ช่วยงานห้องสมุด
เด็กหญิงโสภิดา อินจ้อย ช่วยงานห้องสมุด
เด็กหญิงอริศรา ขอเสริมศรี ช่วยงานห้องสมุด
เด็กชายปรัชญา ชนะชู ช่วยงานห้องสมุด
เด็กชายอดิศร วงษ์การีม ช่วยงานห้องสมุด
เด็กหญิงธัญญา กิ่งอินทร์ ช่วยงานห้องสมุด
เด็กหญิงรัตติกาล เล็กพูลเกิด ช่วยงานห้องสมุด
เด็กหญิงรัตนนารี แก้วเตชะ ช่วยงานห้องสมุด
เด็กชายฐิติพันธ์ พ่วงพี ช่วยงานห้องสมุด
นางสาวสิริกานต์ เจตนประกฤต ช่วยงานห้องสมุด
นายพงศกร เครื่องคำ ช่วยงานห้องสมุด
นายสหพร สุขเขียว ช่วยงานห้องสมุด
นางสาวณิชา ชัยวาสี ช่วยงานห้องสมุด
เด็กชายลิขิต วงค์นามเถาว์ ช่วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวกมลทิพย์ รังสรรค์ปัญญา ช่วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เด็กหญิง สุกานดา แซ่จอง หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เด็กหญิง ชลธิชา มั่งมี หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เด็กหญิง นิลลดา อินทร์ไพร หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เด็กหญิง อวัสด์กาญจน์ บุญเรือง หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เด็กหญิง สวรรณยา พัทธยุติ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เด็กชาย สืบสกุล กุลบุญ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เด็กหญิง ธัญณัฐ โสภิญนิวัติวงศ์ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เด็กชาย ชาญชัย ฤทธิ์จังหรีด หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เด็กชาย เนติพงษ์ ทวนทอง หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เด็กหญิง ลักขณา หงส์วิมล หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เด็กหญิง วิรันดา มั่งคงตระกุล หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เด็กหญิง เมวรินทร์ เมธีวีรวงศ์ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เด็กชาย อมรเชษฐ์ ฐากูลนิธิโรจน์ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เด็กหญิง ชัญญภัสส์ ปรัชญนิรันดร์ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เด็กชาย วริศ วัชรานุกูร หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เด็กหญิง สุภวรรณ เหลิ่ง หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เด็กชาย ชัชญานนท์ แก้วใหญ่ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เด็กหญิง อรณิชา บุญรอด หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เด็กหญิง ธนพร ทองมะหา หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เด็กชาย ฐิติ ล้ำลักษณ์เลิศ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เด็กหญิง พิมพิมล ศรีวิสรณ์ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เด็กหญิง วนิดา โห้พา หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เด็กชาย วัชระ พงษ์เรือง หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เด็กชาย วิรันโรจน์ แก้วแสนสาย หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
เด็กชาย ชัยชิต วงศ์แสนประเสริฐ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เด็กชาย ธนพล ชมภูพื้น หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เด็กชาย วัชรพล นันทฤทธิ์ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นาย วรดร นรานันท์ภิรมย์ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เด็กหญิง น้ำเพชร พิทักษ์ถิ่น หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เด็กชาย สิทธิชัย ใจไว หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เด็กชาย วีระพงษ์ โอดเฮิง หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เด็กชาย สิริศักดิ์ นงค์พรหมมา หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เด็กชาย นิฐิพัฒน์ เล่าอั้น หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เด็กหญิง รัตติกาล เล็กพูลเกิด หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เด็กหญิง เพ็ญรัศม์ รัศมีดารา หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
เด็กหญิง โชติรส กิจสมชีพ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นาย สุวดล บัวหลวง หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
นางสาว อรอนงค์ อุบลมณี หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
นางสาว วิภาวี ศรีสุนทร หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
นางสาว ภาวินี ศิริพล หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
นางสาว นรีวรรณ ประจิตร หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
นางสาว สิราวรรณ โพธิ์ดี หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
นาย ภูมิ พรหมเกิด หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
นาย กิตติภพ สัจจมานีวัตรกุล หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
นางสาว กุลธิดา วัชรเสถียร หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
นาย ธนวิชญ์ รักษ์ตะเภาทอง หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
นางสาว อภิญญา สมสมัย หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
นาย อธิษฐ์ ภัทรจินดานุวงศ์ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
นาย สิทธิโชค ปัญญาชัยเสนะ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
นาย วรฤทธิ์ เชี่ยวชาญศิลป์ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
นางสาว สุธินี ม่วงแก้ว หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
นาย วรเมธ สุวรรณหงส์ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
นาย กฤษณะ สิมาลัย หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
นางสาว กรรณิการ์ โพธิ์สะเดา หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
นางสาว ขวัญฤทัย พิมพ์งาม หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
นางสาว ณภัทร แก้วทอง หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
นางสาว กานต์ชนก ขุนวัง หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
นาย วสวัตติ์ พุ่มศิโร หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
นาย กรกช กาญจนวาศ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
นาย ศิรัส ปั้นเก่า หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
นาย วรพล เตชางกูร หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
นาย สถาพร แสนสินฉาย หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
นางสาว ชลธิชา มะลิซ้อน หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
นาย พงศกร เครื่องคำ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
นางสาว นิรสสา บุญศรี หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
นาย สมโภช ที่ภักดี หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
นางสาว นภัสรพี ณ ถลาง หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
นางสาว ศศิภาภรณ์ พลีชีพ หัวหน้าห้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวสมจิตร กรุงหวัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวจุฑามาศ มาตุเวช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาววิมพ์วิภา คำนูณวัฒน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวมัลลิกา แข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวปาณิศา แพทรงพัฒน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวปุณฑริกา สหัสสพล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายพลากร แสนอุ่นเรือน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายมารักษ์ ลาโกติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายวรรณบุตร สมบูรณ์รัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวพรมารีย์ ออมทรัพย์ทวี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาววิริยาภรณ์ นงนุช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวพัชราภรณ์ ลุทะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวธัญวรัตม์ ครุฑหลวง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวสุขุมา กลิ่นสาคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวพรรณิภา กุลพงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวจิณณรัตน์ วิเศษแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวอมลวรรณ เกตุปราชญ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายอนรรฆวี หาญอยู่คุ้ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายจักรกฤช หวังชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวชลธิชา มะลิซ้อน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวจามจุรี แก้วสวัสดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวสัญพิชา สุริโย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวสุกฤตา บริบูรณ์สุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวกนกอร หาญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวอวัศยา พงษ์อมาตย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวเดือนเต็ม กางมูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวอรฎี อุณาพรหม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวจุฑามาศ ชีนิมิตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายภาณุมาตร รีอิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวโสมนัส พวงจิตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวทรรศมน เขียวสังข์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวพัชรี ฟองสมุทร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวสุภาพร หงส์พันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาววนิดา ปาจะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวณัฎฐณิชา ชอบงาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายอภิสิทธิ์ เจิมศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวดวงฤทัย ไสยกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวชนากานต์ เจ้าดูรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายวิศวรุต เกกินะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายนพพล ชัยชนะธรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายอาทิตย์ ตรีทิพย์ธิคุณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายพีระพงษ์ ชุ่มภาณี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายฉัตรเฉลิม มณีขาว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวธนภัทร์ ชัยเศรษฐพงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายวิชัย ถาวรกชกร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายนันทพัฒน์ บัญญัติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวสิริกานต์ เจตนประกฤต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายชัยศิริ เหลืองสินศิริ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายจักรพงศ์ รัตนวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวพิมพ์พลอย พลวิชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายณัฐพงศ์ ยิ้มมงคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายณัฐวุฒิ งามทะวงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวกานต์ชนก เรืองประทุม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายพีระพงษ์ กาญจนสถิตย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาววรรณกมล ชัยโสม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวศศิภาภรณ์ พลีชีพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวประทานพร สร้อยสุวรรณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวชนม์ชนก ลี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวกุลจิรา ลี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายสมนึก กำลังเดช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวนฤมล คลังสินค้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายวศกร เพ็ชรช่วย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายกำจร เสมสว่าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นายอนุสรณ์ อรุณสวัสดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวจิราพร ทองอุทิศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวเข็มเพชร พาลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาวปุณยวีร์ วงศ์ลีธีระกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
นางสาววัชราพร ริกากรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๘ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๙ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๐ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผู้นำเชียร์ในการแข่งขันกีฬา สพท.กทม.๒ เกมส์ ครั้งที่ ๕
เด็กหญิงจิราภา วรรณสว่าง ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กหญิงอรวรรณ เวียงนนท์ ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กหญิงศศิธร สอนมาลา ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กหญิงธัญสุดา จินดาศรี ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กหญิงกุสุมา หมั่นคง ช่วยงานวงโยธวาทิต
นายณัฐวุฒิ ชินชนะ ช่วยงานวงโยธวาทิต
นายสุทธิภัทร ธงชัย ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กชายชัชญานนท์ แก้วใหญ่ ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กชายศิริชัย ขิยะพัฒน์ ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กชายธวัชชัย คำสูงเนิน ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กชายวีรวิทย์ วุ่นเหลี่ยม ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กหญิงปรียานุช ภู่วชิรานนท์ ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กหญิงนัชชา แสงไพบูลย์ ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กหญิงณัฏฐจิตกานต์ แจ่มนิยม ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กหญิงศดานันท์ ชำนาญรบ ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กหญิงมุกดาวรรณ พลแสน ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กหญิงธัญชนก วงศาโรจน์ ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กหญิงวรางคณา เลิศโพธิ์แก้ว ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กหญิงเมธาวี นิกูลวงศ์ ช่วยงานวงโยธวาทิต
นายสิทธินนท์ ชัยโสม ช่วยงานวงโยธวาทิต
นางสาวสิมาพร เศรษฐวิทยา ช่วยงานวงโยธวาทิต
นางสาวสาวิตรี สุทธาธิวงษ์ ช่วยงานวงโยธวาทิต
นายภัทร สิทธิอุดมลักษณ์ ช่วยงานวงโยธวาทิต
นางสาวปณิศา เกรียงหิรัญ ช่วยงานวงโยธวาทิต
นางสาวธัญญา อรุณเจริญไพศาล ช่วยงานวงโยธวาทิต
นายจตุรงค์ นคร ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กหญิงนิจจารีย์ เกรียงหิรัญ ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กหญิงศิริโรจน์ ชุมทอง ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กหญิงปทิตตา จำปากุล ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กหญิงพัทธนันท์ ผ่องมณี ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กหญิงมนสิชา ทองศรี ช่วยงานวงโยธวาทิต
เด็กหญิงฉัตรชนก พิพัฒนธรรม ช่วยงานวงโยธวาทิต
นางสาวออม บัวไข ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวพิชญนันท์ วารินหอมหวล ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวภัทร์ฐิตา ศิริวัชรีธนกุล ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาววาทินี จันทน ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวมานิตา อนุรักษ์ศุภผล ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นายดนุพล สุมาลยศักดิ์ ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวนิชา มิตรภาพ ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นายนัฐพงษ์ จินตวรกุล ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นายณัฐพงศ์ ยิ้มมงคล ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวภารดา ชยามาศ ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวนุชนารถ บุญชูแสง ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นายเสกสรร ซอโง๊ะ ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาววรารัตน์ เข่งเฮง ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวสุจิรา ชูแดง ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวณัฐนพธร เจ็งสกุล ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวจิตรีรัตน์ ถนัดทาง ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวธมนวรรณ บัวคลี่ใบ ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวปรียาภัทร พยัพกลาง ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวมัทรี บุตรสุ้ย ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวชิดชนก บุตรจันทร์ ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวณัฐวรา เฉลิมพลอย ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวรัตติยา สายแก้ว ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวพิชา หิรัญวิภาส ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวบุษยา ทักษิน ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นายศักดิ์นริน แก้วศรีมล ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวณัฎฐนิช นิ่มดำเนิน ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาววริษฐา พรหมพันธ์ ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวชนัญชา ภัคดีผล ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวรัตติยา ศรีศร ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวยลธิดา นิวาสกุล ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นายสุวโรจน์ เกิดไพโรจน์ ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวสุวณี ปฎมินทร์ ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวอัฟนาน ปุติ ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นายอุเชร์คาน สามารถ ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาสวสรัญญา จำปาแดง ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวลลิตา มั่นคงขันติวงศ์ ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวจุฑาทิพย์ สุตะพันธ์ ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวเมธาวี จงสกุลเลิศ ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว
นางสาวอรุณี เต๊ะ ช่วยเหลืองานกิจกรรมแนะแนว