โรงเรียนบางกะปิ
รายชื่อนักเรียนที่จับฉลากเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553
       
       
เลขประจำตัวสมัคร   ชื่อ นามสกุล  
8310003 ด.ญ. วิสุตา บุรรักษ์
8310008 ด.ช. ธนภัทร สุทธิชาติ
8310009 ด.ช. รวิพล อุนนานนท์
8310015 ด.ช. ศรัทธา ศรีเจริญ
8310016 ด.ญ. ด.ญ.ทรงพร หัวหน้า
8310017 ด.ญ. วรรณทิพย์ นาคทองอินทร์
8310022 ด.ช. วันชัย โตวงศ์ตระกูล
8310024 ด.ช. จิโรจ พงษ์ไพบูลย์
8310025 ด.ช. พัทธดนธ์ สิริรุ่งนภาวิไล
8310035 ด.ญ. อารยา บุญมาเลิศ
8310036 ด.ญ. เพ็ญพิชญ์ คุณวงค์
8310038 ด.ญ. เบญจวรรณ สาไข
8310039 ด.ช. สุปัญญา เพียซ้าย
8310040 ด.ช. อชิระ โกมล
8310044 ด.ญ. ณาเดียร์ หมัดนะฮู
8310045 ด.ช. พีรพล สิงหกาญจน์
8310051 ด.ญ. เบญญทิพย์ ดำคล้าย
8310052 ด.ช. ศิวกร สายสุด
8310052N ด.ญ. ศิลป์ศุภาษ์ วิเศษศรี
8310053 ด.ช. อินทรีย์ เเก้วกำเนิด
8310054 ด.ญ. ชลธิชา สีดาสอน
8310055 ด.ญ. สรารัตน์ การสมบัติ
8310058 ด.ญ. ธิดา สิทธิรักษ์
8310063 ด.ช. อนุศักดิ์  สางสว่าง
8310067 ด.ช. ณัฐวัตร   บุญมาเลิศ
8310069 ด.ช. ณัฐภัทร น้อยอาษา
8310073 ด.ญ. นันทวดี หยังหลัง
8310073N ด.ช. ปริญญา มีหลาย
8310078 ด.ญ. ชุติกาญจน์ กิตติโชครุจิเลิศ
8310082N ด.ญ. พศิกา เลือดสาครสินธ์
8310086 ด.ช. สงติ เครืออินตา
8310087 ด.ช. สุรพล กลั่นทิพย์
8310089 ด.ช. นิติพงษ์ ผลบุบผา
8310089N ด.ญ. ศรสวรรค์ เกตุเกิด
8310094 ด.ญ. ชลธิชา ศรีสุข
8310095 ด.ช. กฤตินันท์ อังกาบ
8310096 ด.ช. ธีรวีร์ ดำหริดี
8310098 ด.ญ. รุ้งตะวัน บัวทอง
8310100 ด.ช. ณภัทร เฉลิมเกียรติ
8310104 ด.ญ. กฤตยา หอมชะเอม
8310106N ด.ญ. พศิกา เลือดสาครสินธ์
8310107 ด.ช. ประยุทธ์ พรหมวิชัย
8310108 ด.ญ. อรสินี ฤทธิโชติ
8310110 ด.ช. ศิวัช นาคพรหม
8310117 ด.ญ. พัณณิตา วิกันทะ
8310119 ด.ช. นัจรงค์ สุวรรณโณ
8310120 ด.ช. พีรพัฒน์ เอนกพงษ์
8310121 ด.ช. ไชยวัฒย์ เทียนผล
8310123 ด.ช. บุญญฤทธิ์ สอนเขียว
8310126 ด.ช. นัฐพล อุตส่า
8310132 ด.ช. ปิยภูมิ ศรีบุญเรือง
8310134 ด.ญ. กนกพร เข็มทิพย์
8310135 ด.ช. สุวรรณ ขอเสริมศรี
8310139 ด.ช. วรเมธ เขียวชะอุ่ม
8310142 ด.ช. ธนวัตน์ เพชรบุญยัง
8310144 ด.ญ. กุลนาถ สุวรรณไตรย์
8310147 ด.ญ. นฤมล จิตรธรรม
8310148 ด.ช. สิรภพ หล่อเกษม
8310152 ด.ช. บารมี มีบุญย์
8310154 ด.ช. กาญจน์ นพวิง
8310155 ด.ช. ทนงศักดิ์ แท่งทอง
8310157 ด.ช. ทิวากร บุญหนัก
8310158 ด.ช. ภควัต เจริญดำรงกุล
8310163 ด.ญ. นภัสสร ทองอินทร์
8310164 ด.ญ. พิมพาสน์ ถนิมพาสน์
8310165 ด.ญ. นัฐมน ครุฑบางยาง
8310166 ด.ช. ธีรพล กาสิงห์
8310169 ด.ช. กษิดิศ ทวีปะ
8310170 ด.ช. จิราโชค แซ่เฮ้ง
8310173 ด.ญ. กนกวรรณ วรรณสว่าง
8310176 ด.ช. นพรัตน์ กาญจนมาศ
8310179 ด.ญ. พิริยา โพธิมล
8310180 ด.ญ. พัชรี ฟักทอง
8310185 ด.ช. ชวลิต บุญมาเลิศ
8310188 ด.ช. ธวัชชัย วงษ์เจริญ
8310191 ด.ช. ณัฐวุฒิ โต๊ะอาดำ
8310193 ด.ญ. กุลธิดา ชัยเดโช
8310195 ด.ญ. ฟ้า งามสง่า
8310197 ด.ช. พชรพล เชาวรัตน์
8310198 ด.ช. ชุติมันต์ เข็มทอง
8310202 ด.ช. ธีระยุธร ประทุมวงค์
8310204 ด.ช. รฐา ศีลพรหม
8310207 ด.ช. กันตินันท์ จันทร์สุข
8310210 ด.ช. กิตติพงษ์ เฉลิมรัมย์
8310212N ด.ช. บวรวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
8310212N ด.ญ. นันทภัส สถิตธนาวุฒิ
8310214 ด.ช. บวรวงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
8310216 ด.ช. ยูซุบ รัตนเดชาชญ
8310218 ด.ญ. ณัฐริกา สนิสุริวงษ์
8310219 ด.ญ. ณัฐนิชา สนองวงศ์
8310220 ด.ญ. ปริชมน รัตนสุรางค์
8310223 ด.ช. สุรพงษ์  ใจมั่น
8310226 ด.ญ. มณีรัตน์ คุณนาม
8310227 ด.ช. ชนะภูมิ รอดประดิษฐ์
8310229 ด.ช. รณชัย ทองนก
8310230 ด.ช. เมธา ข่าขันมะลี
8310231 ด.ช. ทนงศักดิ์ ไชยปัญหา
8310233 ด.ช. พรรษกร อาชาฤทธิ์
8310234 ด.ญ. กัญญาพัชร ชุมเสนา
8310236 ด.ช. ศักย์ศรณ์ สุภา
8310238 ด.ญ. ฐิติมา ประดาสุข
8310240 ด.ญ. สุดารัตน์ เวชสาน
8310242 ด.ญ. รสิตา หวังวงศ์วิโรจน์
8310243 ด.ญ. กัญญาณี แซ่เลาว์
8310245 ด.ญ. วันวิสาข์ สุธาธรรมรัตน์
8310246 ด.ญ. สุธิตา เสือโคล่ง
8310247 ด.ช. ณัฐวัฒน์ นาคแฉ่ง
8310248 ด.ช. ทศพร กมลจิตร
8310249 ด.ญ. ดวงกมล เพ็ชรสีทอง
8310250 ด.ญ. วรรณลักษณ์ อนุสิม
8310251 ด.ญ. ญาณิศา ปรุใหม่
8310253 ด.ช. ปริญญา จันทรแม้น
8310254 ด.ญ. ดวงกมล เริงทรัพย์
8310256 ด.ญ. ภัคจิรา เต็มจิรเศรณี
8310257 ด.ช. ธนธรณ์ เลิศรัตนศุภชัย
8310259 ด.ญ. ณัชชา เฮียงเสนา
8310260 ด.ญ. รุ่งนภา ดีมาก
8310261 ด.ช. ศุภวิชญ์ ขนอม
8310263 ด.ช. ธีรภัทร์ พาทีทิน
8310264 ด.ญ. วิภาพรรณ ชัยราช
8310265 ด.ญ. วิภาพร ชัยราช
8310266 ด.ช. ณภัทร โรจน์อัศวมงคล
8310267 ด.ช. สุจินดา ขวดมา
8310268 ด.ญ. ณิชกานต์ เพชรทอง
8310269 ด.ช. พงศกร กำแก้ว
8310272 ด.ญ. กิตติวรา นาเคน
8310274 ด.ญ. เสาวณีย์ พจนาลัย
8310276 ด.ญ. ศรสวรรค์ เกตุเกิด
8310277 ด.ญ. ศิลป์ศุภาษ์ วิเศษศรี
8310279 ด.ญ. สุภัสสรา เจ้ยชูผล
8310282 ด.ช. ตุลาธาร ทัพภูมี
8310284 ด.ญ. อภิสรา เทศรักษ์
8310285 ด.ช. บวรวงศ์ พิมพ์จันทร์
8310287 ด.ช. แสงแก้ว รังสิวณิชพงศ์
8310289 ด.ช. ณัฐพล ขำสำราญ
8310290 ด.ญ. ธันยชนก ชำนาญศิลป์
8310292 ด.ญ. วรรษมน สายปรีชา
8310293 ด.ช. กฤตพัฒน์ จรเข้
8310296 ด.ญ. ปภัทสร เงาศรี
8310299 ด.ช. รัฐพล พลรัฐ
8310301 ด.ช. สมพร ไชยวร
8310303 ด.ช. กิตติพศ คุ้มรักษา
8310304 ด.ช. ธัญพิสิษฐ์ จันทอง
8310305 ด.ช. ณัติธร อังกีรัตน์
8310306 ด.ช. ปราโมทย์ จันทร์สมุทร
8310309 ด.ช. ธนกร ยกทวน
8310314 ด.ญ. ณิชาภัทร มธุพยนต์
8310315 ด.ช. พงศธร หัตถศักดิ์
8310316 ด.ญ. เสาวรัตน์ ตรังคานนท์
8310318 ด.ญ. ณัฐชา บุญมาเลิศ
8310320 ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ พ่วงดี
8310325 ด.ญ. ไลล่า คัทคาดา
8310327 ด.ช. พัชรกานต์ ศรีนารักษ์
8310330 ด.ช. ณรงกรณ์ วงษ์อ่อน
8310331 ด.ญ. ชนิดา ชิดชม
8310332 ด.ช. วชิรวิทย์ อุ่นธง
8310333 ด.ช. อานนท์ คงจิว
8310336 ด.ช. ธนพจน์ มั่นนิธิวรกุล
8310337 ด.ช. วัชรวิช สุขสุคนธ์
8310338 ด.ช. ธรรศ โชคมั่งมี
8310340 ด.ช. อนุวัฒน์  อ่อนอ่ำ
8310342 ด.ช. ธนศักดิ์ บุญรินทร์
8310346 ด.ช. เจริญ เมฆใส
8310348 ด.ช. เอกชัย นิละปะกะ
8310349 ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ ไกรสร
8310350 ด.ช. พงศ์ภรณ์ กาบแก้ว
8310351 ด.ญ. ณัฏฐา บัวแย้ม
8310355 ด.ช. กสานติ์ สิงห์อำพล
8310356 ด.ช. โอบนิธิ ม่วงปิ่น
8310357 ด.ช. อาคม พลายละหาร
8310358 ด.ญ. ศศณฉ เตียวสวัสดิ์
8310361 ด.ญ. กนกวรรณ สิทธิชัยพร
8310362 ด.ญ. เมธิณี อั้งเจริญ
8310363 ด.ช. ทรงพล กำเหนิด
8310366 ด.ช. ธีรโชติ โกมล
8310367 ด.ช. กิตตินันท์ สันติวงศ์เดชา
8310368 ด.ญ. อภิสรา วงษ์สนิท
8310370 ด.ช. ศิวกร อรุณศิริพงศ์
8310371 ด.ช. ธนพัต มาลาทองสกุล
8310372 ด.ญ. พลอยขวัญ กลิ่นศรีสุข
8310373 ด.ญ. รัฐพร สงวนสหโยธิน
8310374 ด.ช. สุวพัชร พิมพ์โคตร
8310376 ด.ญ. เบญจมาศ กัณหา
8310377 ด.ช. ภัคคีนัย ละมูลมั่ง
8310378 ด.ญ. ณัฐชยา โฆษิตเลิศ
8310379 ด.ช. ภานุเดช พันธ์หว้า
8310380 ด.ช. ธนวัฒน์ เจียงพุทรา
8310381 ด.ญ. อาทิตยา สืบนาคะ
8310382 ด.ญ. ธมลวรรณ กระต่ายทอง
8310384 ด.ช. วรัญญู ดาภูเขียว
8310385 ด.ญ. นัยนา ผาดี
8310386 ด.ช. พนิต ชัยสวัสดิ์
8310388 ด.ช. ชญานนท์ โปฎก
8310390 ด.ช. พงศกร ลี้อริยะกุล
8310391 ด.ญ. วิภาวี  พรหมวิอินทร์
8310392 ด.ญ. กมลทิพย์ หงษ์ทอง
8310393 ด.ญ. พรนัชชา เวียงวิเศษ
8310394 ด.ช. วรรธนัย คงนาวา
8310396 ด.ช. ธราธิป เสนีวงศ์  ณ  อยุธยา
8310397 ด.ญ. ชินาลัย ขยัน