การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
    คำแนะนำสำหรับผู้เรียน
+ ชุดที่7 เครื่องมือการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ
   - เครื่องมือการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
   - แบบฝึกการพัฒนาทักษะ
   - เฉลยแบบฝึกการพัฒนาทักษะ
+ ชุดที่8 การใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ
   - การใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ
   - แบบฝึกการพัฒนาทักษะ
   - เฉลยแบบฝึกการพัฒนาทักษะ
+ ชุดที่9 การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
จากอินเทอร์เน็ต
   - การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
จากอินเทอร์เน็ต
   - แบบฝึกการพัฒนาทักษะ
   - เฉลยแบบฝึกการพัฒนาทักษะ
 
กลับหน้าแรก
 

ความหมายของเครื่องมือการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

        เครื่องมือ  คือ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นหาหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุด  เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนรู้ ได้แก่  คอมพิวเตอร์

        การสืบค้น   คือ  การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนว่ามีหนังสือที่ผู้เรียนต้องการหรือไม่ หากมีจะปรากฏอยู่ในหมวดหมู่ใด

        ข้อมูล  คือ  สัญญาณที่มนุษย์รับรู้และนำมาบันทึกในรูปสัญลักษณ์ เมื่อข้อมูลมีการจัดความหมายหรือเนื้อหา จึงเปลี่ยนเป็นระดับสารสนเทศ

        สารสนเทศ   คือ  ข้อเท็จจริง  เหตุการณ์  ที่ถ่ายทอดและบันทึกไว้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  หนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์  โสตทัศนวัสดุ คอมพิวเตอร์  และคำพูด  เป็นต้น  เพื่อนำไปใช้ ในการตัดสินใจหรือตอบปัญหาต่าง ๆ ได้  (ประภาวดี  สืบสนธ์,  2543, หน้า 6)

 

ส่วนประกอบของเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

        1. หน้าจอ คือ อุปกรณ์ส่งออกข้อมูล  (Output devices)  หรือหน่วยแสดงผลประเภทหนึ่ง ของคอมพิวเตอร์โดยข้อมูลที่จอภาพแสดงผลนั้น  มักจะประกอบด้วยข้อมูลทั้งที่เป็นตัวหนังสือ และภาพกราฟิก

        2.  แป้นพิมพ์  คือ  อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input  devices) เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการนำข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปกติมักจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือใกล้เคียง มีแป้นต่าง ๆ ประมาณร้อยแป้นอยู่บนคีย์บอร์ด (ขึ้นอยู่กับผังแป้นพิมพ์) ซึ่งถอดแบบมาจากเครื่องพิมพ์ดีด เพื่อให้การป้อนข้อมูลที่เป็นอักขระและตัวเลขทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น แป้นพิมพ์จึงแยกแผงที่เป็นแป้นอักขระกับแป้นตัวเลขแยกไว้ต่างหาก

        3.เมาส์ คือ  อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล   (Input devices)  ที่ใช้ในการควบคุมการใช้งานใน คอมพิวเตอร์ ซึ่งออกแบบ เพื่อให้พอดีกับการใช้งานโดยส่วนโค้งและส่วนเว้าจะโค้งเข้าตามอุ้งมือของผู้ใช้ โดยด้านใต้ของเมาส์จะมีอุปกรณ์ ซึ่งตรวจจับการเคลื่อนไหวของเมาส์  โดยส่งสัญญาณ ไปที่คอมพิวเตอร์

        4.  เคส  คือ กล่องสำหรับบรรจุอุปกรณ์ที่ใช้ประมวลผลและหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เอาไว้ข้างใน เพื่อประโยชน์ในการยึดอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความมั่นคง กะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้ ขณะเดียวกัน ก็เพื่อความปลอดภัย เช่น  ป้องกันไฟดูด  ป้องกันอุปกรณ์สูญหาย และการป้องกัน การส่งคลื่นรบกวน การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

        5.  ซอฟต์แวร์  (Software) เกี่ยวกับงานของห้องสมุด คือ โปรแกรมสืบค้นสารสนเทศ ห้องสมุด เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนบางกะปิ โปรแกรมสืบค้นสารสนเทศ  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษกโรงเรียนบางกะปิ ห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุด เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงบางกะปิ มีการจัดเก็บข้อมูลสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ นวนิยาย  เรื่องสั้น วรรณกรรมเยาวชน คู่มือเตรียมสอบ  ลงฐานข้อมูล CDS/ISIS  เพื่อนำข้อมูลสิ่งพิมพ์เหล่านั้นออกบริการ และ อำนวยความสะดวก ในการค้นหาหนังสือให้กับผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้สามารถส่งประมวลผลผ่านทางเลือกต่าง ๆ ได้ตามต้องการ จากระบบเมนู