การจัดและตกแต่งห้องครัว

การวางรูปแบบห้องครัวมีการจัดวางรูปแบบเฉพาะ แตกต่างจากแนวการตกแต่งในส่วนอื่น ๆ จำแนกได้ดังนี้

            1. การจัดห้องครัวแบบชิดผนังด้านเดียว

            2. การจัดห้องครัวแบบชิดผนังสองด้าน

            3. การจัดห้องครัวแบบชิดผนัง 3 ด้าน

            4. การจัดห้องครัวแบบเส้นขนาน

การจัดวางเครื่องครัวและสิ่งตกแต่ง จะจัดวางไว้ตามลำดับ ดังนี้

            1. ตู้เย็น ควรวางอยู่ใกล้กับทางเข้าครัว และใกล้กับที่เตรียมอาหาร เพื่อให้หยิบได้สะดวก

            2. ตู้ติดผนัง หรือตู้ที่ใช้เป็นที่เก็บจาน ชาม ภาชนะเครื่องใช้ในครัว ควรติดตั้งไว้ใกล้กับที่เตรียมอาหาร

            3. อ่างล้างจาน ใช้อ่างเดี่ยวหรืออ่างคู่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่และความสะด้วยของผู้ใช้

            4. เตา ตั้งไว้ในส่วนปรุงอาหารที่อยู่ต่อจากส่วนเตรียมอาหารและล้างจาน จะทำให้สะดวกต่อการนำอาหารไปตั้งที่โต๊ะอาหาร

            5. สิ่งตกแต่งอื่น ๆ เช่น ภาพหรืออุปกรณ์ประดับผนัง ควรใช้ภาพผัก ผลไม้ภาพดอกไม้ หรือภาพทิวทัศน์อื่นที่ดูแล้วสบายตา

Home


วีดีทัศการจัดและตกแต่งห้องครัว