การเลือกซื้อ
  อาหารแห้งและทดแทน
การเลือกซื้ออาหารแห้ง
1.
ข้าวสาร ควรเลือกข้าวที่ไม่มีมอด และไม่เหม็นอับ
2.
แป้งต่างๆ ได้แก่ แป้งสาลี แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว ควรเลือกซื้อ ชนิดที่เนื้อแป้งละเอียด
สะอาด ไม่มีตัวมอด ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
3.
น้ำมันพืช ควรเลือกภาชนะที่ใสไม่แตก น้ำมันใสสะอาดไม่ขุ่น
4.
ถั่วเมล็ดแห้ง ขนาดเม็ดสม่ำเสมอ ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ ไม่ชื้นและเป็นรา
5.
อาหารกระป๋อง ควรเลือกที่มี เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ลักษณะกระป๋อง ไม่มีรอยบุบ
รั่ว แฉะ และเปรอะเปื้อน ไม่มีสนิม กระป๋องใหม่
6.
นมสด ควรดูวัน เดือน ปี ที่ผลิดและหมดอายุ นมบรรจุขวดหรือถุงควรเก็บไว้ในตู้เย็น
ส่วนนมกล่อง เก็บได้โดยไม่ต้องแช่เย็น