อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว


          ประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมีสัญลักษณ์
                   (มากกว่า) ,  
                 
 < (น้อยกว่า) ,
                   > (มากกว่าหรือเท่ากับ) ,
                   < (น้อยกว่าหรือเท่ากับ)  
                 
 หรือ (ไม่เท่ากับ)
          แสดงความสัมพันธ์ของจำนวน เรียกว่า อสมการ

 
         อสมการที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียว และกำลังของตัวแปรเป็นหนึ่ง เรียกว่า
  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

  เช่น
                   7x + 5       <        30
                   m – 2
               5
                   2n             >        n + 1

 
 

     1.   
ประโยคสัญลักษณ์

     2.   
มีสัญลักษณ์ 
            (มากกว่า) ,
            < (น้อยกว่า) ,
     
       > (มากกว่าหรือเท่ากับ) ,  
            < (น้อยกว่าหรือเท่ากับ) ,
     
       หรือ (ไม่เท่ากับ)

     
3.    ตัวแปรเพียงตัวเดียว

     4.   
กำลังของตัวแปรมีค่าเป็นหนึ่ง

 

ชี้เมาส์ที่แต่ละข้อ เพื่อดูตัวอย่าง