การเก็บข้อมูลเป็นการศึกษาหาความจริงที่เป็นพยานหลักฐานที่ปรากฏ ซึ่งอาจเป็นตัวเลขข้อมูล หรือความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ แล้วแปรผลออกมาเป็นความรู้ใหม่ที่เป็นผลจากข้อมูลนั้น  การเก็บข้อมูล หรือการได้มาซึ่งข้อมูลมีหลายรูปแบบ เช่น แบบทดสอบ  แบบประเมินเจตคติ  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  แบบสังเกต หรือแบบสำรวจรายการ

               แบบทดสอบ

             เป็นเครื่องมือวัดความรู้ ความสามารถ  วัดบุคลิกภาพ  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วัดความถนัด  วัดความพร้อม ต่าง ๆ  มีทั้งรูปแบบที่เป็น แบบเลือกตอบ  แบบเติมคำตอบ  แบบจับคู่ ถูก ผิด  แบบเขียนตอบ  เป็นต้น

                 การสร้างแบบทดสอบ  ต้องคำนึงถึง เวลาในการสอบ  ความยาวของแบบทดสอบ  การให้คะแนน  การแปลผล  กำหนดเนื้อหา  ให้ตรงกับจุดประสงค์และพฤติกรรมที่ต้องการวัด  ซึ่งแบ่งออกเป็นการวัดความรู้  ความเข้าใจ  การนำไปใช้  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  และวัดการประเมินค่า

                การเขียนข้อคำถาม  ต้องยึดเนื้อหาที่กำหนดไว้เป็นหลัก  ผู้สร้างข้อสอบต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นข้อสอบ  ผู้สอบและระดับความรู้ของผู้สอบเป็นอย่างดี  รู้จักเลือกภาษา และความยากง่ายที่เหมาะกับผู้สอบ

ตัวอย่างแบบทดสอบ          

              แบบประเมินเจตคติ

             เป็นเครื่องมือหาข้อมูลที่ผู้ประเมินต้องการให้ผู้ตอบหรือกลุ่มตัวอย่างตอบหรือเลือกตอบ  ทั้งความรู้สึก  ความคิดเห็น  เจตคติ  ความเชื่อ  ความพึงพอใจ เป็นต้น

                 การสร้างแบบสอบถาม ควรคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้

1.    คำถามต้องเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับจุดประสงค์และเป้าหมายของเรื่องที่จะศึกษา

2.    คำถามต้องชัดเจน ไม่กำกวม ใช้ภาษาง่าย ๆ เหมาะสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม

3.    คำถามแต่ละข้อต้องถามด้วยประเด็นเดียว

4.    ไม่ควรใช้ประโยคที่เป็นปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ

5.    ไม่เป็นคำถามที่ชี้แนะคำตอบ

6.    ควรหลีกเลี่ยงคำถามที่จะมีผลกระทบต่อผู้ตอบหรือผู้อื่น

7.    เรียงลำดับเนื้อเรื่องให้ต่อเนื่องกัน

8.    ควรแบ่งส่วนคำถามที่เป็นข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบ และคำถามที่เป็นส่วนนำไปศึกษา

 

                   

ตัวอย่างแบบประเมินเจตคติ          

          แบบสอบถาม

             เป็นแบบคำถามที่ผู้ตอบหรือกลุ่มตัวอย่างตอบโดยการเขียนตอบหรือเลือกตอบตามที่ผู้ประเมินกำหนด  ซึ่งเป็นคำถามที่ผู้ประเมินต้องการคำตอบในขอบเขตจำกัดตามจุดประสงค์ เพื่อทราบผลการประเมินหรือข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา ในขอบเขตที่ต้องการ  และอาจมีคำถามแบบปลายเปิดที่ให้อิสระแก่ผู้ตอบอีกก็ได้   

ตัวอย่างแบบสอบถาม          

 

          แบบสัมภาษณ์

              แบบสัมภาษณ์ เป็นการสนทนาที่มีจุดมุ่งหมายในขอบเขตข้อมูลที่กำหนดไว้  ซึ่งผู้สัมภาษณ์จะต้องกำหนดเนื้อหา หรือข้อคำถามไว้ล่วงหน้า

 

          แบบสำรวจรายการ

              เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบรายการ หรือข้อมูลที่ต้องการศึกษาว่าสิ่งที่จะตรวจสอบหรือสำรวจนั้นว่า มีหรือไม่มี  ครบหรือไม่ครบ  มากหรือน้อย  สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์  สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน  ซึ่งผู้ประเมินอาจเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง แล้วนำมาประมวลผลสรุป

         ตัวอย่าง

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน

 

                      ด้วยดิฉัน  น.. ................................................................  กำลังเรียนวิชา Computer ในหัวข้อ บูรณาการ การเรียนรู้วิชาComputer กับวิชาต่างๆ  โดยจัดทำเป็นโครงงานการวิจัยในชั้นเรียน     และดิฉันได้ทำการศึกษา เรื่องความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโรงอาหารในโรงเรียน   เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง   ซึ่งเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถตอบคำถามนี้ได้  จึงขอความกรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ตามที่ท่านเห็นว่าเป็นจริง 

  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

1. เพศ (    ) ชาย (    ) หญิง  
2. อายุ (    ) ต่ำกว่า 15 ปี
(    ) 15 17 ปี  
(    ) มากกว่า 17 ปี

  

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น

  

                   ข้อความ                 

ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1.  อาหารมีเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน

 

 

2.  อาหารมีหลายประเภทอย่างเหมาะสม  

 

 

3.  อาหารมีรสชาติตามปกติของนักเรียน

 

 

4.  อาหารมีคุณภาพ

 

 

5.  ความสะอาดของภาชนะใส่อาหาร

 

 

6.  ความสะอาดของโต๊ะอาหาร

 

 

7.  ความสะอาดของพื้นที่บริเวณโรงอาหาร

 

 

8.  สภาพพื้นที่โรงอาหารกว้างขวางพอเพียง

 

 

9.  ผู้ขายอาหารแต่งกายถูกสุขลักษณะ

 

 

10. การบริการและการตักอาหารถูกสุขลักษณะ

 

 

 

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถามครบถ้วน         

                    แล้วนำแบบสอบถามนี้ไปแจกแก่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อแสดงความคิดเห็น

 

 กิจกรรม 2

                  ให้ออกแบบแบบสอบถาม หรือแบบทดสอบ  หรือแบบประเมินเจตคติ ความรู้ ความสามารถ หรือความคิดเห็นของนักเรียนในห้องเรียน จำนวน 10 ข้อ  ตามความต้องการประเมิน หรือสำรวจ   จากที่ได้กำหนดหัวข้อไว้ในกิจกรรม "การเลือกปัญหา"   ที่นักเรียนได้กำหนดไว้แล้วใน "กิจกรรม 1"  ในการเรียนครั้งก่อน