ตัวอย่างการเขียนรายงานบทที่ 1

 

บทที่ 1

บทนำ

 

สาเหตุและเหตุผล

 

                    ด้วยปัจจุบันนี้ .............(อ้างถึงสภาพทั่วไปที่เกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนกำลังศึกษาวิเคราะห์ และพบเห็นโดยทั่วไป  พร้อมทั้งยกตัวอย่าง และกล่าวถึงประโยชน์ หรือโทษของเรื่องนั้น)..........................ข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะมีการศึกษาเรื่องนี้   จึงได้ทำวิจัย  เรื่อง .........(ชื่อเรื่องที่วิจัย)..................................

   

นิยามศัพท์เฉพาะ

  

               -   ร้านอาหาร  หมายถึง ร้านอาหารที่เปิดจำหน่ายอาหารกลางวันในโรงอาหารของโรงเรียน

               - 

               -

 

วัตถุประสงค์

  

                1.    ................................................................

    2.    ................................................................

 

กลับ