รายละเอียดโครงการ
โครงการ โครงการรับนักเรียน
   
สนองกลยุทธ์ สพม.กทม.2

1

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
     
สนองแผนงานหลักของโรงเรียน

3

พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
    8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานรับนักเรียน
    กลุ่มบริหารวิชาการ
     
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ
     
1.  หลักการ และเหตุผล   การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดเป็นการศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กำหนดจุดม่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและ ประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่ แน่นนอน การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ
     
2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
     
3.  เป้าหมาย 3.1  เชิงปริมาณ
    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 600 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 540 คน
  3.2  เชิงคุณภาพ
    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครเข้าเรียน 100 % นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครเข้าเรียน 100 %
     
4.  กิจกรรม 4.1.1 จัดทำแผนการรับนักเรียน
4.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4
4.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
4.1.4 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน
4.1.5 ดำเนินการรับสมัครนักเรียน
4.1.6 ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน
4.1.7 จัดห้องเรียน/แผนการเรียน
4.1.8 ประเมินผลและรายงานผล
     
5.  สถานที่  5.1 สถานที่
    และระยะเวลา   อาคาร 45 ปี ชั้น 2
  5.2 ระยะเวลา
    เม.ย.- พ.ค. 55
     
6.  รายละเอียด
     และงบประมาณ
   ตัวเลขในวงเล็บ (1) เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี    (2) เงินรายได้สถานศึกษา   (3) เงินอุดหนุนรายหัว    (4) เงินอื่น ๆ
 
ภาคเรียนที่ 1/2555 (1 เมษายน 2555-30 กันยายน 2555)
กิจกรรม
และรายละเอียด
การใช้งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย เวลาปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
1. การรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4  .00()  38,000.00(3)  2,000.00(3)  40,000.00  30/04/55
-13/05/57
 
           
ภาคเรียนที่ 2/2555 (1 ตุลาคม 2555-31 มีนาคม 2556)
กิจกรรม
และรายละเอียด
การใช้งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย เวลาปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
           
ภาคเรียนที่ 1/2556 (1 เมษายน 2556-30 กันยายน 2556)
กิจกรรม
และรายละเอียด
การใช้งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย เวลาปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
7. การรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4  .00()  38,000.00(3)  2,000.00(3)  40,000.00  01/04/56
-15/05/57
 
           
   
7.  ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 7.1 จำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1
7.2 จำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.4
   
8.  การติดตาม
    และประเมินผล
8.1 จำนวนนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 เต็ม 100 %
8.2 จำนวนนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.4 เต็ม 100 %
     
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 9.1 จำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 เต็ม 100 %
 

9.2 จำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระดับชั้น ม.4 เต็ม 100 %
 

    (ลงชื่อ)                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ
    (กลุ่มบริหารวิชาการ)
     
    (ลงชื่อ)                                                                 ผู้อนุมัติโครงการ
    (นายธงชาติ   วงษ์สวรรค์)
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ