รายละเอียดโครงการ
โครงการ ห้องสมุด 3 ดี
   
สนองกลยุทธ์ สพม.กทม.2

1

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
     
สนองแผนงานหลักของโรงเรียน

3

พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว
    3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
    3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
    4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
    6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ
    6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
    6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ / หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานห้องสมุด
    กลุ่มบริหารวิชาการ
     
ผู้รับผิดชอบ   นางวันดี แสงจันทร์ และคณะ
     
1.  หลักการ และเหตุผล   ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนบางกะปิ เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยมีการวิเคราะห์ คัดเลือก จัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ จัดบรรยากาศห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ตลอดจนการให้บริการที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ นักเรียน ครู บุคลากรและชุมชนมีความ พึงพอใจต่อการใช้บริการของห้องสมุด และจากสภาพสังคมไทยพบว่าเด็กและเยาวชนไทยยังไม่มีนิสัย รักการอ่าน, การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ งานห้องสมุดจึงจัดทำโครงการห้องสมุด 3 ดี เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นทีรวบรวมหนังสือดี มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
     
2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อจัดหาให้มีทรัพยากรสารสนเทสและสื่อการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ นักเรียน ครูและบุคลากรและชุมชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
  2.2 จัดบรรยากาศห้องสมุดให้เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ พัฒนาให้เป็นห้องสมุดที่ทันสมัยได้มาตรฐาน โดยมีบรรณารักษ์วิชาชีพเป็นผู้ดำเนินการ
     
3.  เป้าหมาย 3.1  เชิงปริมาณ
    นักเรียน 3,328 คน ครูและบุคลากรของโรงเรียน 196 คน
  3.2  เชิงคุณภาพ
    นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของห้องสมุดและเข้าถึงทรัพยากรสาสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     
4.  กิจกรรม 4.1.1 กิจกรรม " หนังสือ, สื่อการเรียนรู้ดีมีคุณต่า" โดยจัดหาและจัดระบบหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนรู้ให้เป็นหมวดหมู่
4.1.2 กิจกรรม " สร้างบรรยากาศดีมีสไตล์ " ตกแต่งห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่ดีและได้มาตรฐาน
4.1.3 กิจกรรม " หลากหลายการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ " จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมและการเรียนรู้ที่หลากหลายมการอ่าน
4.1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน
4.1.5 ประชุมชี้แจงแผนการปฎิบัติงาน
4.1.6 ดำเนินงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฎิบัติการ
4.1.7 จัดเก็บงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่าวยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1.8 เผยแพร่ผลงานและรายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
     
5.  สถานที่  5.1 สถานที่
    และระยะเวลา   ห้องสมุดโรงเรียนบางกะปิ
  5.2 ระยะเวลา
    1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2556
     
6.  รายละเอียด
     และงบประมาณ
   ตัวเลขในวงเล็บ (1) เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี    (2) เงินรายได้สถานศึกษา   (3) เงินอุดหนุนรายหัว    (4) เงินอื่น ๆ
 
ภาคเรียนที่ 1/2555 (1 เมษายน 2555-30 กันยายน 2555)
กิจกรรม
และรายละเอียด
การใช้งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย เวลาปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
1. 1.วิเคราะห์ จัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ วัสดุสำนักงาน วัสดุตกแต่งห้องสมุด ของรางวัล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  .00(3)  .00()  109,400.00(3)  109,400.00  21/05/55
-15/09/55
 
2. 2.พัฒนาและปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ เครื่องพริ้นเตอร์ ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์   .00()  .00()  55,600.00(3)  55,600.00  21/05/55
-15/06/55
 
3. 3.ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  .00()  18,618.00(4)  .00()  18,618.00  01/04/55
-30/09/55
 
           
ภาคเรียนที่ 2/2555 (1 ตุลาคม 2555-31 มีนาคม 2556)
กิจกรรม
และรายละเอียด
การใช้งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย เวลาปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
4. 1.วิเคราะห์ จัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ วัสดุสำนักงาน วัสดุตกแต่งห้องสมุด ของรางวัล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  .00()  .00()  102,000.00(3)  102,000.00  01/11/55
-20/03/56
 
5. 2..พัฒนาและจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณืต่อพ่วง ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์   .00()  10,000.00()  53,000.00(3)  63,000.00  20/11/56
-30/12/56
 
6. 3.ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  .00()  18,618.00(4)  .00()  18,618.00  01/10/55
-31/03/56
 
           
ภาคเรียนที่ 1/2556 (1 เมษายน 2556-30 กันยายน 2556)
กิจกรรม
และรายละเอียด
การใช้งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย เวลาปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
7. 1.วิเคราะห์ จัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ วัสดุสำนักงาน วัสดุตกแต่งห้องสมุด ของรางวัล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  .00()  .00()  115,000.00(3)  115,000.00  17/05/56
-20/09/56
 
8. 2..พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อินเทอร์เน็ต จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณืต่อพ่วง และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์   10,000.00(3)  10,000.00()  30,000.00()  50,000.00  15/05/56
-15/06/56
 
           
   
7.  ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 7.1 จำนวนหนังสือ สิ่งพิมพ์และสื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
7.2 ความพึงพอพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด
   
8.  การติดตาม
    และประเมินผล
8.1 จากการสังเกตุ สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
8.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ห้องสมุด
     
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 9.1 ห้องสมุดมีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน
 

9.2 โรงเรียนมีห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี ด้านสถานที่และการจัดบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้
 

9.3 ห้องสมุดโรงเรียนมีครูบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่มีคุณภาพ สามารถบริหารและจัดการงานห้องสมุด ตลอดจนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดได้อย่างหลากหลาย
    (ลงชื่อ)                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ
    (นางวันดี แสงจันทร์ และคณะ)
     
    (ลงชื่อ)                                                                 ผู้อนุมัติโครงการ
    (นายธงชาติ   วงษ์สวรรค์)
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ