รายละเอียดโครงการ
โครงการ สนับสนุนการตรวจสอบภายใน
   
สนองกลยุทธ์ สพม.กทม.2

3

ขยายโอกาสทางการศึกษา
     
สนองแผนงานหลักของโรงเรียน

4

พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบโรงเรียนเป็นฐาน
     
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานตรวจสอบภายใน
    กลุ่มบริหารงบประมาณ
     
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุนันทา มิ่งมิตร
     
1.  หลักการ และเหตุผล   งานด้านตรวจสอบภายในมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นหน่วยตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานย่อยของกลุ่มบริหารงบประมาณ
     
2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิผลของการดำนินงาน
  2.2 เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
     
3.  เป้าหมาย 3.1  เชิงปริมาณ
    ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 195 เล่มต่อปี ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 รายการ
  3.2  เชิงคุณภาพ
    ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน และทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
     
4.  กิจกรรม 4.1.1 แบ่งวันเข้าตรวจสอบคนละ 1 สัปดาห์
4.1.2 ดำเนินการตรวจเอกสาร
4.1.3 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ, ทะเบียนคุมเงินรายรับ บกศ.ทะเบียนคุมรายได้แผ่นดิน
4.1.4 ใบเสร็จรับเงิน, สมุดเงินสด, รายงานเงินคงเหลือประจำวัน, หลักฐานการจ่าย
     
5.  สถานที่  5.1 สถานที่
    และระยะเวลา   โรงเรียนบางกะปิ
  5.2 ระยะเวลา
    -
     
6.  รายละเอียด
     และงบประมาณ
   ตัวเลขในวงเล็บ (1) เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี    (2) เงินรายได้สถานศึกษา   (3) เงินอุดหนุนรายหัว    (4) เงินอื่น ๆ
 
ภาคเรียนที่ 1/2555 (1 เมษายน 2555-30 กันยายน 2555)
กิจกรรม
และรายละเอียด
การใช้งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย เวลาปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
           
ภาคเรียนที่ 2/2555 (1 ตุลาคม 2555-31 มีนาคม 2556)
กิจกรรม
และรายละเอียด
การใช้งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย เวลาปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
           
ภาคเรียนที่ 1/2556 (1 เมษายน 2556-30 กันยายน 2556)
กิจกรรม
และรายละเอียด
การใช้งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย เวลาปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
           
   
7.  ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 7.1 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดใช้ในแผนปฏิบัติการ
   
8.  การติดตาม
    และประเมินผล
8.1 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
     
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 9.1 ระบบบัญชีการเงินของโรงเรียนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้
 

 

    (ลงชื่อ)                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ
    (นางสาวสุนันทา มิ่งมิตร)
     
    (ลงชื่อ)                                                                 ผู้อนุมัติโครงการ
    (นายธงชาติ   วงษ์สวรรค์)
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ