รายละเอียดโครงการ
โครงการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรี-นาฎศิลป์
   
สนองกลยุทธ์ สพม.กทม.2

1

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
     
สนองแผนงานหลักของโรงเรียน

3

พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
    2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
    3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน
    7.1 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
    7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
    7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
    7.8 ครูประพฤติตนเป็นแบบย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
    7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
    8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี นาฏศิลป์)
    กลุ่มบริหารวิชาการ
     
ผู้รับผิดชอบ   นายนพดล เอนกสมบูรณ์ผล นายเอกชนะ พรชนะ นางอรัญญา ประพันธ์ นางสาวนฤมล คลังสินค้า นางสาวฐิติรัตน์ ไพศาลสิริวัฒน์
     
1.  หลักการ และเหตุผล   การเรียนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ผู้เรียนต้องเรียนทั้งทฤษฏีและปฏิบัติอุปกรณ์-สื่อการเรียนจึงจำเป็นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ยังผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในวิชา ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้และนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
     
2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนเพียงพอสำหรับนักเรียนและอำนวยความสะดวกในการสอนสำหรับครู
  2.2 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสุนทรีย์ภาพทางด้านดนตรี - นาฏศิลป์
     
3.  เป้าหมาย 3.1  เชิงปริมาณ
    นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนทุกระดับชั้นที่เรียนวิชาดนตรี - นาฏศิลป์
  3.2  เชิงคุณภาพ
    มีอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอและมีคุณภาพ
     
4.  กิจกรรม 4.1.1 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
4.1.2 ศึกษาข้อดีข้อเสียของอุปกรณ์ คุณภาพ อุปกรณ์ต่อพ่วง
4.1.3 สืบราคา
4.1.4 จัดซื้อ
4.1.5 ใช้งาน
4.1.6 รายงานผลการใช้งาน
     
5.  สถานที่  5.1 สถานที่
    และระยะเวลา   โรงเรียนบางกะปิ
  5.2 ระยะเวลา
    1ตุลาคม 2555-31 มีนาคม 2556
     
6.  รายละเอียด
     และงบประมาณ
   ตัวเลขในวงเล็บ (1) เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี    (2) เงินรายได้สถานศึกษา   (3) เงินอุดหนุนรายหัว    (4) เงินอื่น ๆ
 
ภาคเรียนที่ 1/2555 (1 เมษายน 2555-30 กันยายน 2555)
กิจกรรม
และรายละเอียด
การใช้งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย เวลาปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
           
ภาคเรียนที่ 2/2555 (1 ตุลาคม 2555-31 มีนาคม 2556)
กิจกรรม
และรายละเอียด
การใช้งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย เวลาปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
4. 1.ค่าเทียบเสียงดนตรีไทย 5,000 บาท 2.สายขิม 5 โหล 2400 บาท 3. ไม้ดีดจะเข้ 5 อัน 1000 บาท 4.ไม้ตีขิม 15 คู่ 3000 บาท 5.ไม้ตีระนาดเอกไม้แข็ง 1 คู่ 3000 บาท 6.ไม้ตีระนาดเอกไม้นวม 5 คู่ 2500 บาท 7.ไม้ตีระนาดทุ้ม 5 คู่ 1500 บาท 8. ไม้ตีฆ้องวงใหญ่ 2 คู่ 1000 บาท 9.ไม้ตีฆ้องวงเล็ก 2 คู่ 1000 บาท 10. ยางสน 3 โหล 1800 บาท  .00()  .00()  21,480.00(3)  21,480.00  01/10/55
-31/03/56
 
5. 1. สายกีต้าร์คลาสสิก สาย1 1โหล 360 บ 2. สายกีต้าร์คลาสสิก สาย2 1โหล 360 บ 3. สายกีต้าร์คลาสสิก สาย3 1โหล 360 บ 4. สายกีต้าร์ไฟฟ้า 1 ชุด 200 บาท 5. สายกีต้าร์ไฟฟ้า สาย 1 1 โหล 336 บาท 6. สายกีต้าร์ไฟฟ้า สาย 2 1 โหล 360 บาท 7. ไม้กลองชุด 4 คู่ 1440 บาท 8. ไม้ตีกลองใหญ่ เบอร์ 1 1คู่ 2100 บาท 9. ไม้ตีกลองใหญ่ เบอร์ 2 1คู่ 2200 บาท 10.ไม้ตีกลองใหญ่ เบอร์ 3 1คู่ 2300 บาท 11. ไม้ตีกลองใหญ่ เบอร์ 4 1คู่ 2400 บาท 12. ไม้ตีกลองใหญ่ เบอร์ 5 1คู่ 2500 บาท 13.ไม้ตีกลองสะแนร์ 4คู่ 1920 บาท 14. หนังกลองสะแนร์ 4 ผืน 10000 บาท 15. ลิ้นปี่คาริเน็ท 10 กล่อง 12000 บาท 16. ลิ้นแซกอัลโต 10กล่อง 17500 บาท 17.ลิ้นแซกเทนเนอร์ 5 กล่อง 11500 บาท 18. น้ำมันหยอดเครื่อง 2 โหล 6720 บาท 19. ยาขัดเงา 2 โหล 8640 บาท 20. ทัมเบอร์รีน 6 อัน 3000 บาท 21. ลูกซัด 6 คู่ 3000 บาท  .00()  .00()  88,116.00(3)  88,116.00  01/10/55
-31/03/56
 
6. 1. ครีมรองพื้นุ 6 กระปุก 2100 บาท 2. อายไลน์เนอร์ 12 ขวด 1200 บาท 3. สีทาตา 6 ตลับ 2400 บาท 4. กิ๊ฟดำ 3 โหล 900 บาท 5. ขนตา+กาว 1 โหล 400 บาท 6. ลิปสติก 3แท่ง 300 บาท 7. กระเป๋าเครื่องสำอาง 1 ชุด 5800 บาท 8. กล่องใส่อุปกรณ์ 6 กล่อง 1200 บาท  .00()  .00()  14,300.00(3)  14,300.00  01/10/55
-31/03/56
 
           
ภาคเรียนที่ 1/2556 (1 เมษายน 2556-30 กันยายน 2556)
กิจกรรม
และรายละเอียด
การใช้งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย เวลาปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
           
   
7.  ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 7.1 นักเรียนและครูมีอุปกรณ์การเรียนวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ที่เพียงพอ
7.2 มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
   
8.  การติดตาม
    และประเมินผล
8.1 นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในอุปกรณ์การเรียนการสอน
8.2 นักเรียนมีผลการเรียนในวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ในระดับดี
     
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 9.1 นักเรียนมีผลการเรียนในวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ในระดับดี
 

9.2 นักเรียนและครูมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเพียงพอ
 

    (ลงชื่อ)                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ
    (นายนพดล เอนกสมบูรณ์ผล นายเอกชนะ พรชนะ นางอรัญญา ประพันธ์ นางสาวนฤมล คลังสินค้า นางสาวฐิติรัตน์ ไพศาลสิริวัฒน์)
     
    (ลงชื่อ)                                                                 ผู้อนุมัติโครงการ
    (นายธงชาติ   วงษ์สวรรค์)
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ