รายละเอียดโครงการ
โครงการ ตรวจคุณภาพอาหารและภาชนะ
   
สนองกลยุทธ์ สพม.กทม.2

5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางกระจายอำนาจ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
     
สนองแผนงานหลักของโรงเรียน

1

เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์
     
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
    1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
    11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานโภชนาการ
    กลุ่มบริหารทั่วไป
     
ผู้รับผิดชอบ   นางประกายรัตน์ แสงทอง
     
1.  หลักการ และเหตุผล   เนื่องจากผู้ประกอบอาหารยังขาดความรู้เรื่องการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเลือกใช้ภาชนะที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเลือกใช้ภาชนะที่ปลอดภัยให้ครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ จากการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและใช้ภาชนะที่สะอาดปลอดภัย
     
2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้ครู นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเลือกใช้ภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย สำหรับบริโภค
  2.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารมีความรู้เรื่องการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน เลือกใช้ภาชนะที่สะอาดปลอดภัย
     
3.  เป้าหมาย 3.1  เชิงปริมาณ
    ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร 20 ร้าน ตรวจสภาพภาชนะและเครื่องปรุงรสต่างๆ จำนวน 10 ชนิด
  3.2  เชิงคุณภาพ
    จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร และจัดประชุมอภิปรายเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์
     
4.  กิจกรรม 4.1.1 จัดตั้งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มตาสัปรด ตรวจสอบภาชนะและเครื่องปรุงและทำรายงานส่งครูทุกวัน พร้อมหลักฐานภาพถ่าย
4.1.2 จัดตั้งกลุ่มนักเรียนชื่อ อย.น้อย ตรวจสอบภาชนะและอาหารโดยใช้สารทดสอบ
4.1.3 จัดอบรมให้ความรู้แก่ผฃุ้ประกอบการจำหน่ายอาหาร
4.1.4 เชิญอนามัยเขตมาตรวจสุขภาพผู้ประกอบการทั้งหมด
     
5.  สถานที่  5.1 สถานที่
    และระยะเวลา   ตึก 45 ปี
  5.2 ระยะเวลา
    1 เม.ย. 55 - 30 ก.ย. 55/ 1 ต.ค. 55 - 31 มี.ค.56/ 1 เม.ย. 56 - 30 ก.ย. 56
     
6.  รายละเอียด
     และงบประมาณ
   ตัวเลขในวงเล็บ (1) เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี    (2) เงินรายได้สถานศึกษา   (3) เงินอุดหนุนรายหัว    (4) เงินอื่น ๆ
 
ภาคเรียนที่ 1/2555 (1 เมษายน 2555-30 กันยายน 2555)
กิจกรรม
และรายละเอียด
การใช้งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย เวลาปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
1. ค่าตอบแทน  50,000.00()  .00()  .00()  50,000.00  01/04/55
-30/09/55
 
2. วิทยากรจากสาธารณสุข  .00()  .00()  .00()  .00   
           
ภาคเรียนที่ 2/2555 (1 ตุลาคม 2555-31 มีนาคม 2556)
กิจกรรม
และรายละเอียด
การใช้งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย เวลาปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
4. ค่าอาหารกลางวัน  50,000.00()  .00()  .00()  50,000.00  01/12/55
-31/03/พ.ศ.
 
5. ค่าวิทยากรในการจัดอบรม  .00()  .00()  .00()  .00   
           
ภาคเรียนที่ 1/2556 (1 เมษายน 2556-30 กันยายน 2556)
กิจกรรม
และรายละเอียด
การใช้งบประมาณ
งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย เวลาปฏิบัติงาน
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม
7. ค่าตอบแทน  50,000.00()  .00()  .00()  50,000.00  01/05/56
-30/09/56
 
8. วิทยากรจากสาธารณสุข  .00()  .00()  .00()  .00   
           
   
7.  ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 7.1 ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตฐานร้อยละ 90
7.2 ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะและภาชนะที่สะอาดสำหรับบริโภค ร้อยละ 90
   
8.  การติดตาม
    และประเมินผล
8.1 ทำแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพอาหาร ภาชนะ และการบริการ
8.2 รวบรวมข้อมูลที่สำรวจได้แจ้งในที่ประชุม และปรับปรุง แก้ปัญหา
     
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 9.1 ครู นักเรียน และบุคลากรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีอาหารที่มีคุณค่าถูกสุขลักษณะและภาชนะที่สะอาดใช้ในการบริโภค ร้อยละ 90
 

9.2 ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสมมากขึ้น
 

    (ลงชื่อ)                                                           ผู้รับผิดชอบโครงการ
    (นางประกายรัตน์ แสงทอง)
     
    (ลงชื่อ)                                                                 ผู้อนุมัติโครงการ
    (นายธงชาติ   วงษ์สวรรค์)
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ